• Den faste årslønnen du hadde på det tidspunktet du ble ufør
  Dette kalles for pensjonsgrunnlaget. Har du pensjonsgivende tilleggslønn, er denne med i regnestykket. Overtid er ikke med, og heller ikke den delen av lønnen som er høyere enn 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (12 G)
 • Din opptjeningsstid i en offentlig pensjonsordning/hos oss.
  Dette er hvor mange år du har jobbet i en stilling tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning. Full opptjening er 30 år. Har du lavere opptjeningstid vil uførepensjonen din reduseres tilsvarende. Ved beregning av uførepensjon kommer din fremtidige opptjeningstid i tillegg til din faktiske medlemstid. Din fremtidige medlemstid beregnes fra uføretidspunktet og frem til aldersgrensen for stillingen din, men ikke lenger enn til 67 år.
 • Hvor stor del av inntektsevnen din som er tapt (uføregrad) .
  Dersom du har tapt hele inntektsevnen i stillingen din, fastsettes uføregraden til 100 prosent. Dersom du har tapt deler av inntektsevnen, fastsettes uføregraden til den del av inntektsevnen som er tapt. Er uføregraden lavere enn 100 prosent, vil uførepensjonen din reduseres tilsvarende.
 • Hvorvidt du forsørger barn under 18 år (barnetillegg).
  Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget. (Pensjonsgrunnlaget begrenses her til 6 G. Du får barnetillegg for inntil tre barn.

Beregning av uførepensjon

 

Beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon gjøres på følgende måte:

 • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og
 • 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 G til 12 G ganger grunnbeløpet.

Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i en slik grad at du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, beregnes pensjonen som vist ovenfor, men med 69 prosent av pensjonsgrunlaget opp til 12 G. 

Pensjonen påvirkes av endringer i arbeidsinntekt

Ved innvilgelse av pensjon, fastsettes det en inntektsgrense for deg. Dersom du får inntekt som overstiger denne, skal pensjonsytelsen reduseres. Uføregraden forblir likevel uendret.