Skadeforebyggende arbeid

Våre tjenester og produkter innen risikostyring, skadeforebyggende tiltak og risikoavlastning skal bidra til å redusere kundenes risiko- og skadekostnader

Vi jobber systematisk med skadeforebyggende arbeid. Blant annet gjennom kompetanseheving, gode rutiner for internkontroll og ved å integrere brannforebygging i den daglige driften. 

Risikostyring og skadeforebyggende arbeid 


Arbeidet med risikostyring og skadeforebyggende arbeid gjøres i tett samarbeid med kommunale foretak og etater.

Formålet med det skadeforebyggende arbeidet er å fremme de forhold som bedrer sikkerheten for ansatte og brukere og for de verdiene bygningene og innbo representerer for våre kunder.

De sentrale elementene i det skadeforebyggende arbeidet er: 

 • internkontroll og risikovurdering i den daglige driften
 • kompetanseheving innen brannvern og sikkerhet
 • konkrete skadeforebyggende tiltak

Internkontroll og risikovurdering 


Hvert år gjennomfører vi bygningstekniske besiktigelser og vurderinger av alle bygninger eid av våre kunder for å vurdere den bygningstekniske tilstanden, sikkerhetsrutiner og skadeforebyggende tiltak.

Vi gjennomfører risikovurderinger av alle forsikrede bygg. Risikovurderingene gjøres på tre ulike nivå:  

 • Enkel risikovurdering
  Her gjøres det en risikovurdering basert på en sjekkliste som Oslo Forsikring har utarbeidet. 

 • Risk Rating analyse av bygninger
  Risk Rating kan uttrykkes med et tall som gir et uttrykk for den samlede risikoen i virksomheten. Her inngår også organisatoriske forhold i vurderingene. 

 • Brannteknisk tilstandsanalyse
  Tilstandsanalysen gjøres i henhold til NS 3424. Dette er en standard for tilstandsanalyse av byggverk.  

Vi har også utviklet programverktøyet ORRA-Brann. Dette er en elektronisk brannbok som hjelper brukerne til å oppfylle kravene til riskostyring og dokumentasjon av brannvernarbeidet. I tillegg til å samle teknisk og organisatorisk infomasjon, er ORRA-Brann et verktøy for planlegging, rapportering og avviksbehandling. Totalt åtte virksomheter bruker i dag ORRA-Brann.

Kurs og kompetanseheving


Vi har et tett samarbeid med våre kunder og gjennomfører brann- og sikkerhetsopplæring for alle grupper som dette er aktuelt for. Dette omfatter alt fra virksomhetsledere, eiendomssjefer og brannvernledere til teknisk personell og ansatte i de enkelte virksomhetene.

Opplæringen gjennomføres i samarbeid med eiendomsforvalterne i Oslo kommune. Målet er å sikre at kundene våre møter kravene til forskrift om brannforebygging. Brann- og sikkerhetsopplæring har fokus på lærere i Oslo-skolen og ansatte i barnehager og omsorgsboliger. 

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi også kurs og opplæring på en rekke områder innen brannvern. Vi utarbeider blant annet kurs som er tilrettelagt for den enkelte virksomhet innen risikostyring, teoretisk og praktisk brannteknikk og evakueringsøvelser.

Skadeforebyggende tiltak


Vi hjelper de ulike virksomhetene med å identifisere og gjennomføre konkrete skadeforebyggende tiltak. Eksempler på tiltak som er gjennomført: rydding og bortkjøring av skrot fra kjellere og loft, termografering av elektriske anlegg, innstallering av brannalarmanlegg og slokkeanlegg i omsorgsboliger, utvendig deteksjon på skoler og barnehager samt overføring til 110-sentralen.

Vi jobber tett sammen med virksomhetene for å bedre brannvernarbeidet. For å sikre dette er det derfor etablert flere samarbeidsgrupper per i dag. I disse samarbeidsgruppene inngår Oslo brann- og redningsetat som en ressurs. Konkrete skadeforebyggende prosjekt identifiseres og tiltak implementeres.

Nyttige linker


Oslo brann- og redningsetat

Direktoratet for byggekvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Regelhjelp.no (veiviser til blant annet HMS-regelverket)

Håndbok for byggeiere (håndbok om brannsikkerhet i norske bygg)