Informasjonskapsler på nettstedet

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin av nettstedet. Informasjonskapsler brukes for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan benyttes til å spore internettbruken din.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Ved å benytte dette nettstedet godkjenner du at det benyttes informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker tre ulike informasjonskapser; én for å identifisere brukeren, én som gjør det mulig for analyseverktøyet å samle generell statistikk rundt besøk av nettstedet og én til å samle inn anonymiserte feilrapporter slik at det blir enklere for oss å rette opp feil på nettstedet.

Informasjon om hvordan analyseverktøy blir benyttet

Dette nettstedet benytter verktøyet Siteimprove for å samle inn generell informasjon og brukstatistikk. I tillegg bruker vi Application Insights til teknisk analyse og logging. 

Eksempler på informasjon som lagres er antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet og antall besøk. Hensikten er å hjelpe nettredaktøren til å forbedre brukervennligheten på nettstedet. Informasjonen som opprettes under besøket ditt blir anonymisert, videresendt til Siteimprove og lagret på deres servere i Tyskland.

Hvordan hindre at informasjonskapsler lagres

Dersom man ønsker å hindre at informasjonskapsler lagres kan man endre innstillingene i nettleseren slik at den blokkerer informasjonskapsler fra å lastes ned automatisk. Informasjonskapsler som allerede er lastet ned kan slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjon for den aktuelle nettleseren.

Informasjon om vår behandling av personopplysninger

Vi i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at vi forvalter tjenestepensjonsordningen og/eller forsikringen som du er medlem av. Det behandles også personopplysninger om deg dersom du har søkt om lån hos oss.

Behandlingsansvarlig er administrerende direktør. Formålet med behandlingen er å administrere avtalen, fakturere riktig premie, beregne riktige pensjonsytelser og foreta korrekte oppgjør.

Eventuell forsikringsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir fullmakter for innhenting av ytterligere informasjon. Siden den kollektive pensjonsordningen er samordningspliktig, vil personopplysninger bli utvekslet med NAV og andre pensjonsleverandører av offentlige tjenestepensjoner, uten særskilt samtykke.

Du har innsynsrett i vårt register og har rett til å få uriktige opplysninger korrigert. Personopplysningene er taushetsbelagt og vil bli slettet etter reglene om foreldelse. Registrering av fødselsnummer er nødvendig for sikker identifikasjon, for å sjekke offentlige registre, og for å ivareta korrekt rapportering til offentlige myndigheter.

Våre personvernregler er som følger:

 1. Regler om OPFs behandling av personopplysninger

  Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer OPFs adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har OPF utarbeidet utfyllende personvernregler.

  Med personopplysninger forstås opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil OPFs behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke er imidlertid ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en forsikringsavtale som er inngått mellom OPF og forsikringstaker/arbeidsgiver.

 2. Behandlingens formål

  Formålet med OPFs behandling av personopplysninger er i første rekke administrasjon av forsikringsavtaler, fakturering av slike og for å gjennomføre forsikringsavtaler som er inngått med arbeidsgivere. Formålet kan ellers være forbundet med låneavtaler som er inngått med enkeltpersoner.

  OPF vil kun behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller du har samtykket til slik behandling.

  Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til følgende formål:

  • Risikoklassifisering av lånekunder og kredittporteføljer (se punkt 7)

  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se punkt 8)

 3.  Informasjon om behandlingen og innsynsrett

  Du kan kreve innsyn i de personopplysningene vi behandler som gjelder deg. Du må da henvende deg til oss skriftlig. Du kan også få skriftlig generell informasjon fra oss som beskriver hvilke typer opplysninger som behandles hos oss og hvordan vi behandler opplysningene.

 4.  Personopplysninger som innhentes av OPF

  Personopplysninger som registreres hos OPF vil vi i hovedsak motta direkte fra arbeidsgiver og medlemmet selv. Dersom det samles inn opplysninger om deg fra tredjepersoner (for eksempel fra andre pensjonsforetak, kredittopplysningsforetak og NAV) vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde. Innhenting av helseopplysninger skjer alltid med den enkeltes samtykke.

 5. Personopplysninger som registreres av OPF

  OPF vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere og behandle opplysninger om kunden og personer som har tilknytning til avtaleforholdet.

 6. Utlevering

  Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og OPFs taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til OPFs databehandlere anses ikke som utlevering.
  OPF vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet, dersom utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernets styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

  I tillegg kan vi utlevere personopplysninger i behandlingen av skadesaker, til leger og granskningsfirmaer for å vurdere nærmere de helsemessige konsekvensene av ulykke. Vi innhenter også bistand fra eksterne advokater i enkelte saker. Disse vil være å regne som selvstendige behandlingsansvarlige.
 7. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger

  OPF vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til finansforetak.

  OPF vil dessuten behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. OPF er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).

  Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger banken har registrert for disse formålene.

 8. Retting og sletting

  OPF vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Lurer du på noe? 

Har du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger generelt, eller lurer på hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte vår personvernrådgiver, Vilde Teigen. Hun kan kontaktes på e-post personvern@opf.no