Hva er samordning?

Samordning er en måte å beregne og fordele pensjon mellom folketrygden (NAV) og offentlige tjenestepensjonsordninger.

Fra du fyller 67 år blir alderspensjonen fra oss samordnet med  alderspensjonen fra NAV. 

Hvor stor andel av pensjonen som utbetales fra hver av oss blir regulert i samordningsloven.                                                

Hvorfor får vi nye regler? 

Fra 2011 kom det et nytt regelverk for opptjening av alderspensjon i folketrygden (NAV). For å tilpasse hvordan man samordner alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger med de nye opptjeningsreglene, var det behov for nye regler for hvordan man skulle gjøre dette. 

De nye samordningsreglene ble vedtatt av Stortinget i 2018 og trådte i kraft fra 1. januar 2021.