Nye regler som gjelder for deg:  

  • Uførepensjon beskattes som arbeidsinntekt                         

Det ble innført nye skatteregler fra 1. januar 2015 som medfører at uføreytelser fra folketrygden og fra tjenestepensjonsordninger skal beskattes som arbeidsinntekt og ikke som pensjonsinntekt som tidligere.

Du kan lese mer om skattetrekk i forbindelse med uførepensjon på Skatteetatens nettsider. Hvor mye som trekkes bestemmes av Skatteetaten. Har du spørsmål om skattetrekket ditt, eller ønsker å endre dette, kan du kontakte Skatteetaten.        

  • Endringer i forbindelse med arbeidsinntekt

Du er nå omfattet av de samme regler for arbeidsinntekt og etteroppgjør som nye pensjoner.  

  • Nedre grense for utbetaling av ny uførepensjon

Dersom arbeidsevnen din bedres og du får en inntekt som utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, stanses pensjonsutbetalingen. Er du innvilget en pensjonsgrad på under 20 prosent før konvertering, vil du likevel få videreført denne.       

  • Overgang til alderspensjon ved fylte 67 år

De nye reglene fastslår at du går over fra uførepensjon til alderspensjon ved fylte 67 år selv om aldersgrensen din er høyere.  

Fremtidige endringer i uførepensjonen din fra oss eller NAV 

Noen endringer i pensjonsforholdene dine kan medføre at pensjonsberegningen din skal beregnes på nytt etter de nye reglene for uførepensjon etter 1. januar 2015.

De mest vanlige endringer som vil medføre omregning er:

  • Endring i vedtaket fra NAV fra midlertidig til varig ytelse
  • Vedtak i NAV om uføreytelse der du har hatt pensjon fra oss uten å ha hatt ytelse fra NAV tidligere