Har du for lav uføregrad til at du kan søke om AAP eller uføretrygd fra NAV, kan du få økonomisk støtte fra oss i form av uførepensjon. Dette gjelder deg som har en uføregrad på 20 % eller mer. Du vil da få utbetalt tilsvarende økonomisk støtte som hvis du hadde hatt AAP eller uføretrygd i NAV. 

Før du eventuelt søker om dette, er det viktig å tenke seg godt om og diskutere eventuelle konsekvenser med legen din, NAV og oss. Hvis du på sikt blir over 50 prosent ufør og det blir aktuelt å søke AAP eller uføretrygd fra NAV, kan du risikere å tape store summer.

Selv om du har et sterkt ønske om å jobbe mest mulig, er det viktig at du ikke overvurderer arbeidskapasiteten din slik at du får fastsatt for lav uføregrad.

En uføregrad som er så lav at man ikke har rett til AAP eller uføretrygd fra NAV, kan føre til:

  • Lavere AAP eller uføretrygd fra NAV hvis du senere blir mer ufør enn i dag
  • Lavere alderspensjon fra NAV når du blir 67 år

Grunnen er at AAP, uføretrygd og alderspensjon fra NAV beregnes ut fra hvor mye du har tjent i årene før du får ytelsen fra NAV.

Hvis du har hatt uførepensjon fra oss og jobbet ved siden av, er det kun inntekten du har fra den reduserte stillingen din som tas med i beregningen til NAV.

Hadde du i stedet fått innvilget AAP eller uføretrygd fra starten av, ville ytelsen din blir beregnet ut fra den opprinnelige stillingen du hadde før du ble sykemeldt.

Her er et eksempel:

Espen har fått en varig nedsatt arbeidsevne på 50 prosent, men ønsker å jobbe mest mulig. Sammen med legen sin bestemmer Espen seg for å søke om 40 prosent uførepensjon fra oss og jobbe i 60 prosent stilling.

Etter noen år, har helsen til Espen blitt dårligere, og han klarer ikke å jobbe mer enn 50 prosent. Espen har da også rett til uføretrygd fra NAV. NAV beregner ytelsen fra Espen sin lønn i 60 prosent stilling, og ikke lønnen fra hans opprinnelige stilling på 100 prosent. Konsekvensen er at Espen utbetalt 70 000 kroner mindre i året enn han ville fått om han hadde fått innvilget uføretrygd fra starten. 

På sikt vil også Espen oppleve at han får lavere alderspensjon fra NAV når han blir 67 år. Fra årene han var delvis ufør, vil pensjonen bli beregnet ut fra det han tjente i 60 prosent stilling, og ikke lønnen fra hans opprinnelige stilling på 100 prosent. 

Viktig å merke seg: 

Det er ikke det at man tar ut uførepensjon i seg selv, som vil føre til en lavere utbetaling fra NAV i fremtiden hvis man blir mer syk. Hadde Espen vært 40 % sykemeldt og ikke tatt ut uførepensjon ville han ikke fått utbetalt noe mer fra NAV. Her ville også uføretrygden hans fra NAV ha blitt beregnet av Espen sin inntekt i 60 prosent stilling.

Hadde Espen derimot fra starten av hatt en høyere uføregrad med rett på uføretrygd fra NAV, ville han fått inkludert AAP fra denne perioden som inntekt i beregningen av uføretrygd hvis han på et senere tidspunkt økte uføregraden og ble mer syk. Dette er fordi AAP og uføretrygd i slike tilfeller teller som inntekt.

Hvorfor er det sånn?

Konsekvensene vi har beskrevet her, er en følge av at uførereformen som ble innført i 2015. Det nye regelverket fikk noen uheldige utslag som ikke var i tråd med det politikerne ønsket. En del av dette har blitt rettet opp, men per nå har ikke regelverket som fører til dette blitt endret.