I samme kvartal i fjor var resultatet til OPF 290 millioner kroner. Nedgangen skyldes svake aksje- og obligasjonsmarked generelt for hele markedet og lavere forsikringspremier til OPFs kunder.

Kundene til OPF er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og statlige helseforetak.

– Våre kunder har en rekke tiltak for å redusere antallet uføre. Derfor har vi senket uførepremien for tredje gang på fem år. Det svekket risikoresultatet med cirka 30 millioner kroner, sier Lunde.

– Vår gode soliditet førte også til at vi har kunnet senke premien vi tar for at kundene er garantert en avkastning på cirka 2,7 prosent, sier Lunde. 

Videre forteller Lunde at skadeforsikring er preget av få skader og en viss premiereduksjon. Resultatet var 20 millioner kroner, en nedgang på 10 millioner fra i fjor. Skader og kostnader var 62 prosent av premier.

Svake aksje- og obligasjonsmarkeder har slått ut i lavere finansinntekter for både konsern og kunder. 

Inntektene fra forvaltning av konsernets ansvarlige kapital falt fra 126 til 24 millioner kroner.

Avkastningen på kundenes midler i kollektivporteføljen var 0,6 prosent, mot 2,8 prosent i første kvartal 2017. Obligasjoner ga om lag null i avkastning som følge av renteoppgang. Aksjeavkastningen var -1,6 prosent. De beste aktivaklassene var private equity og eiendom og infrastruktur, med henholdsvis 4,0 og 3,3 prosent.

OPFs kapitaldekning er fortsatt svært høy. Ved utgangen av kvartalet var kapitaldekningen 506 prosent. Inkludert overgangsregler var den 564 prosent.