I samme kvartal i fjor var resultatet til OPF 249 millioner kroner. Ifølge administrerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde, er resultatet som ventet.

– Årsaken til nedgangen er lavere forsikringspremier til pensjons- og personrisikokundene våre. 
I tillegg har datterselskapet Oslo Forsikring et underskudd på 13 millioner kroner etter flere store skader i kvartalet, sier han. 

Resultatet i andre kvartal var 58 millioner kroner bedre enn i første kvartal. Det viktigste bidraget er økte finansinntekter på den ansvarlige kapitalen i selskapet.

Stabile administrasjonskostnader
Videre viser resultatet fra andre kvartal 2018 et administrasjonsresultat på 18 millioner, mot 13 millioner kroner i fjor.

– Forbedringen skyldes at vi har klart å holde det samme lave kostnadsnivået som i fjor, mens inntektene har økt i takt med forvaltning og premier, sier Lunde. 

Lunde påpeker at vi ikke kan forvente tilsvarende utvikling av administrasjonsresultatet de nærmeste årene. Kostnadene vil stige fremover som følge av tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon.

– Vi er godt rustet til arbeidet, men det vil medføre betydelige kostnader over flere år knyttet tilpasning og omlegging av prosesser og IT-systemer., sier han. 

Selskapets kunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter-konsernet, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Normal avkastning og god soliditet
Avkastningen på kundenes pensjonsmidler var 2,2 prosent i første halvår. I andre kvartal var den 1,5 prosent.

– Avkastningen i første halvår er om lag på det nivået vi kan forvente med dagens rentenivå, sier Lunde.

Solvenskapitaldekningen var 533 prosent for OPF og 433 prosent for konsernet, målt uten overgangsregler.