– Vi har høye klimaambisjoner og har nå trappet opp målet om å redusere utslippsintensiteten i aksjeporteføljen vår fra 40 til 90 prosent innen 2030, sier administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF), Åmund T. Lunde.

Reduksjonen gjelder OPFs egenforvaltede aksjeportefølje og måles fra porteføljens gjennomsnittlige nivå i perioden 2014 til 2016.

– Vi har allerede redusert utslippsintensiteten med 50 prosent fra 2016. Det nye målet betyr at vi må kutte karbonintensiteten med ytterligere 80 prosent for å innfri målet. Det er ambisiøst og forutsetter politiske tiltak, økonomisk vekst og ny teknologi som muliggjør overgangen til et lavutslippssamfunn, forklarer Lunde.

Utslippsintensiteten i OPFs egenforvaltede aksjeportefølje er nå 50 prosent lavere enn den globale aksjeindeksen. Den globale aksjeindeksen heter MSCI World ESG Index og er en vanlig referanseindeks for forvaltere å måle sine resultater opp mot.

OPF har også høye klimaambisjoner i andre deler av forvaltningen.

Her er eksempler på andre klimatiltak OPF har gjennomført i 2020:

  • I OPFs eiendomsportefølje ble energiforbruket kuttet med 15 prosent, og fire bygg har blitt BREEAM In-Use sertifisert. I tillegg er Økern Portal under oppføring og vil oppnå sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent og en 100 prosent sorteringsgrad av avfall. BREEAM er en sertifiseringsstandard for bygg, og krever en helhetlig miljøtenkning i alle deler av prosessen, fra planlegging til ferdig bygg.

  • Over 90 prosent av OPFs interne renteportefølje er investert i grønne obligasjoner, lån til virksomheter med lav utslippsintensitet eller selskaper som har en tydelig bærekraftstrategi. OPF har gjennomført prosjekt med Cicero om analyse av klimarisiko og har hatt en økning av investeringer i obligasjoner som skal finansiere bærekraftige formål.

  • Oslo kommune eier og drifter en av Norges største bygningsmasser, og forsikringsverdiene har i løpet av 2020 steget fra 150 til 157 milliarder kroner. Det skadeforebyggende arbeidet i regi av Oslo Forsikring (datterselskap av OPF) bidrar til å bevare eiendomsverdiene ved å øke kunnskapen om uønskede hendelser som klimarelaterte skader.

Mer informasjon om OPFs klimaarbeid, finner du her:

OPFs klimarapport for 2020 (PDF)