Hovedpunktene fra resultatregnskapet for andre kvartal 2017:

  • Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat før skatt på 249 millioner kroner i andre kvartal 2017, mot 301 millioner i samme kvartal i fjor.
  • Verdijustert avkastning på kundenes midler var 5,2 prosent i første halvår.
  • Solvenskapitaldekningen (beregnet uten overgangsregler) var 490 prosent for morselskapet ved utgangen av kvartalet, det samme som ved nyttår.

Forvaltning av pensjonsmidler

OPFs pensjonskunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og statlige helseforetak. I første halvår var finansinntektene på deres pensjonsmidler i OPF 3,9 milliarder kroner. Det tilsvarer 5,2 prosent hittil i år. - Vi er veldig fornøyd med avkastningen vi har skapt for kundene så langt i år, sier adm. direktør Åmund T. Lunde i OPF. - God avkastning og høy soliditet gir våre kunder lavere pensjonskostnader og økt trygghet for pensjonene.

Lavere CO2-utslipp fra selskapene i aksjeporteføljen

OPF hevet ambisjonene for eget klimaarbeid ved siste årsskifte. Styret har satt mål om:

  • Klimagassutslippene fra selskapene i OPFs egenforvaltede aksjeportefølje skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Utgangsnivået er gjennomsnittet for porteføljen i årene 2014-2016.
  • Alle selskaper som er aktuelle for investeringer skal stresstestes for klimarisiko, for eksempel gjennom redusert tilgang eller høyere pris på CO2-kvoter eller lavere oljepriser.

Ved årsskiftet var reduksjonen i utslipp på 20 prosent fra utgangsnivået. Pr. 15. juni 2017 var reduksjonen 23 prosent. Karbonintensiteten i de selskapene vi invisterer i ligger om lag 25 prosent under referanseindeksen for porteføljen.

Den internforvaltede aksjeporteføljen var på 5,8 milliarder kroner 30. juni 2017.