137 milliarder i forvaltningskapital
OPF hadde en forvaltningskapital på 137 milliarder kroner ved utgangen av 2023, en økning fra 128 milliarder kroner året før. Selskapet har en solvenskapitaldekning på 375 prosent ved slutten av 2023.

– OPF er et av Europas mest solide finansforetak. Vi har opprettholdt den økonomiske bufferen vår til tross for betydelig vekst i midlene. Det er nødvendig i en tid med fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien, sier Lars Haram. 

Store skader, men godt resultat innen forsikring
Det ble et krevende år for Oslo Forsikring i 2023. Tre større branner i Oslo og høye felles naturskadekostnader på grunn av blant annet ekstremværet «Hans», gav betydelige utslag på skadestatistikken.

– I 2023 fikk vi bevis for hvor fort det kan svinge innenfor skadeforsikring. Takket være gjenforsikringen innen bygning og en avkastning på 5,7 prosent fikk vi likevel et positivt årsresultat, sier Hanne Myre, administrerende direktør i Oslo Forsikring. 

Økende pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene økte betydelig på grunn av en rekordstor økning i grunnbeløpet fra folketrygden og et økende antall pensjonister.

– Med et godt pensjonsoppgjør for pensjonistene og en vekst i antall pensjonister på 6571 personer i 2023, får vi automatisk høyere pensjonsforpliktelser. Dette er områder innenfor kjernevirksomheten vår som vi har solide buffere for å tåle, og gode ressurser for å håndtere. Derfor endte vi likevel med et godt resultat sier Lars Haram. 

Flere i jobb - lenger
Essensen i ny offentlig tjenestepensjon innebærer at flere av de som kan, skal jobbe lenger. Dette vil bidra til et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden.

– Vår viktigste oppgave er å levere rett pensjon til riktig person hver måned, til lave kostnader for arbeidsgiver. Samtidig vil vi ta et ansvar for å tydeliggjøre fordelene for de som fortsetter å jobbe, gjennom god informasjon og veiledning – og løsninger som motiverer folk til å jobbe lenger, sier Lars Haram.   

Oppsummering; konsernresultat og soliditet i 2023 

  • Avkastningen for kollektivporteføljen i OPF ble 5,4 prosent i 2023, sammenlignet med minus - 0,3 prosent i 2022.
  • Konsernresultatet endte på 962 millioner kroner for 2023, mot 291 millioner kroner for 2022.
  • Solvenskapitaldekningen var 375 prosent for konsernet ved utgangen av 2023, mot 357 prosent ved utgangen av 2022.
  • Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 137 milliarder kroner ved utgangen av 2023, en økning fra 128 milliarder til samme tid i 2022.
  • Oslo Forsikring forsikrer mer enn 3 000 bygninger, motorvogn og skade på tredjepart og har forsikrede verdier for mer enn 190 milliarder ved utgangen av 2023.

Årsrapport 2023- for Oslo Pensjonsforsikring (PDF)

Årsrapport 2023 for Oslo Forsikring (PDF)