Avtalen ble inngått 25. august 2023. De nye reglene som følger av avtalen er ikke formelt vedtatt ennå. Basert på avtalen vil det komme et lovforslag som vil bli sendt ut på høring, mest sannsynlig i løpet av 2024.

Hva er særaldersgrense?

Noen yrker har det som kalles særaldersgrense. Blant våre medlemmer gjelder dette i hovedsak sykepleiere, hjelpepleiere og brannpersonell. Disse yrkesgruppene har mulighet til å gå av med alderspensjon tidligere enn den generelle pensjonsalderen. Grunnen er at dette ofte er stillinger om er spesielt fysisk- eller psykisk belastende over tid og derfor har hatt mulighet til å gå av tidligere.
Les mer om særaldersgrense her.

Hvorfor har vi fått en ny avtale?

I 2020 fikk vi nye regler for offentlig tjenestepensjon i Norge. De nye reglene skal sikre et langsiktig og bærekraftig pensjonssystem i Norge. Reglene gjelder for personer som er født i 1963 og senere.

Da de nye reglene var klare i 2020, var det ikke bestemt hva som skulle skje med personer som hadde en stilling med særaldersgrense. Myndighetene og partene i arbeidslivet har i lang tid jobbet med å tilpasse særaldersgrensene til de nye reglene, og de har nå kommet til frem til en avtale.

Hovedpunkter i avtalen

Avtalen sørger for at personer med særaldersgrense fortsatt vil få mulighet til å gå av med pensjon tidligere enn andre yrkesgrupper.

 Noen grupper vil fortsatt kunne ta ut tidlig pensjon (særalderspensjon) etter reglene som har vært gjeldende frem til nå. Dette gjelder følgende grupper:

  • Personer som er født i 1963-1964 og som har særaldersgrense 65 år
  • Personer som er født i 1963-1966 og som har særaldersgrense 63 år
  • Personer som er født i 1963-1969 og som har særaldersgrense 60 år
  • Alle som født i 1962 eller tidligere (gjelder uansett hvilken særaldersgrense de har)

For de som er født etter 1962, og som faller utenfor gruppene med rett til særalderspensjon etter dagens regler nevnt over, innføres en ny tidligpensjonsrettighet i tilknytning aldersgrensene 63 og 60 år. 

Avtalen foreslår også at alle med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere, får rett på et livsvarig tillegg til den samlede pensjonen de får utbetalt fra NAV og oss. Tillegget kalles særalderspåslag og skal sikre at de ikke taper pensjon når de går av tidligere enn de med vanlig aldersgrense

Lurer du på hvilken særaldersgrense du har? Logg deg inn på Din side. På pensjonssidene på Din side finner du aldersgrensen til stillingen din.

Vi gjør oppmerksom på at Oslo kommune og øvrige pensjonsordninger hos Oslo Pensjonsforsikring AS ikke er direkte bundet av avtalen, slik at avtalen på enkelte punkter vil kunne bli spesielt tilpasset til pensjonsordningene hos oss.
 

Mange detaljer som ikke er avklart ennå 

Det er flere detaljer knyttet til den inngåtte avtalen som ikke er avklart per i dag.

Avtalen inneholder heller ikke endringer i gjeldende i aldersgrenser. Spørsmålet om hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrenser og hvilke aldersgrenser som skal gjelde, skal avklares i en senere prosess. Avtalen bygger imidlertid på en forutsetning om at særaldersgrenser etter hvert skal økes i takt med økende levealder.

Vil du lese mer om pensjonsavtalen, finner du mer informasjon på nettsiden til Regjeringen: Enighet om særaldersgrenser

Vi legger ut informasjon fortløpende på nettsiden vår etter hvert som vi vet mer.