Hva kan du klage på?

Hvis du er misfornøyd med en avgjørelse som er gjort i Oslo Pensjonsforsikring, Oslo Forsikring eller hos noen som har tatt beslutninger på våre vegne, har du mulighet til å klage. Dette gjelder også hvis du er misfornøyd med avslag på et boliglån fra Kassa i Oslo Pensjonsforsikring, service, kompetanse eller andre forhold knyttet til tjenestene vi leverer. 

Klagefrist

Dersom en klagefrist gjelder for ditt tilfelle vil du få informasjon om dette fra oss. 

Hva skal klagen inneholde?

Det er viktig at klagen inneholder følgende: 

  • Begrunnelse på hvorfor du mener vi har tatt feil
  • Dokumentasjon i tilfeller der det er aktuelt   

Klagen sendes til:

Av hensyn til personvernet ditt bør klager som inneholder sensitive personopplysninger sendes til oss per post. Dette er fordi e-post ikke er en sikker kanal for å sende sensitive personopplysninger.  

Klager til Oslo Pensjonsforsikring sendes til: 
Oslo Pensjonsforsikring, Postboks 6623 St. Olavs plass, 0129 Oslo. 

Klager til Oslo Forsikring sendes til:
(dette gjelder tingkadeforsikringer i forhold til bygninger, motorvogn og ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap):  
Oslo Forsikring, Postboks 6623 St. Olavs plass, 0129 Oslo. 

Hva skjer videre? 

  • Så fort vi har mottatt klagen, vil du få en bekreftelse på at vi har mottatt den. Her vil du bli orientert om klageprosessen vår videre og forventet behandlingstid. Klagen skal normalt være ferdig vurdert og besvart innen ni uker etter vi har mottatt den. Dette er betinget av at vi har tilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere saken på nytt grunnlag.
  • Når klagen er ferdig vurdert, vil du få en begrunnet redegjørelse for det endelige vedtaket, beslutningen eller resultatet i saken.  

  • Hvis du ikke får medhold i klagen din, vil saken bli oversendt til en ekstern klageinstans, om du ønsker dette. 

    For pensjonssaker er det Trygderetten som er den eksterne klageinstansen i henhold til pensjonsvedtektenes § 16-1. Det kreves ingen formell handling fra deg som klager utover å gi beskjed om at klagebehandling i Trygderetten er ønskelig. Fristen for å melde fra om dette er seks uker fra du mottar svar på klagen fra OPF.  

    For klager rettet mot personforsikringsområdet og tingskadeområdet er det Finansklagenemnda som er ekstern klageinstans i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1. I slike tilfeller er det klageren selv som må bringe saken inn for Finansklagenemnda. 
  • Dersom du ikke anker saken videre til Trygderetten innen gjeldende frister eller fremmer saken din for Finansklagenemda, regnes saken som ferdig behandlet i OPF.   

Vi er opptatt av å sikre at alle som klager, skal få en intern klagebehandling i Oslo Pensjonsforsikring og Oslo Forsikring med en grundig og objektiv etterprøving av forholdet som er påklaget. Målsettingen med klagebehandlingen er at endelig vedtak eller beslutning i saken er i samsvar med vedtekter, vilkår, aktuelt regelverk og bransjestandarder.  

For å kvalitetssikre dette, har vi laget en følgende retningslinje for klagebehandling: 


Retningslinje for klagebehandling i OPF (PDF)