Med pensjon mener vi her alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP. Lurer du på hva tjenestepensjonsberegnet AFP er, se ordlisten vår.

Her er noen eksempler

Under finner du to eksempler på hvordan pensjonen kan bli redusert om du jobber og på nytt meldes inn i Oslo Pensjonsforsikring.

Eksempel for personer med 100 % pensjon

Eksempel for personer med delvis pensjon

NB! Har du offentlig tjenestepensjon fra en annen leverandør enn OPF, vil de nye innmeldingsreglene i Oslo kommune også få betydning for pensjonen fra den andre leverandøren. Dette gjelder hvis du har eller tar arbeid i Oslo kommune fra og med 1. januar 2021.

Andre forhold som kan påvirke pensjonen

Ved innmelding kan du i visse tilfeller også risikere å få en lavere livsvarig pensjon enn du har hatt rett til tidligere. Dette vil kunne skje når du igjen fratrer med alderspensjon for den delen du har vært tilbake i arbeid etter du opprinnelig tok ut alderspensjon. I eksempelet med Trygve over, vil dette kunne gjelde når Trygve slutter i stillingen på 8 prosent og igjen får 100 prosent alderspensjon. I slike tilfeller beregnes det en ny pensjonsdel basert på det arbeidsforholdet du sist var innmeldt for.

Grunnen til at enkelte kan risikere å få lavere livsvarig alderspensjon ved å jobbe etter å ha tatt ut pensjon, er blant annet at ditt garanterte pensjonsnivå kan endre seg som følge av den nye innmeldingen. I tillegg vil det gjøres en ny beregning av samordningsfradrag for den nye pensjonsdelen.

Garantert pensjonsnivå gjelder fullt ut for personer som er født i 1959 eller tidligere. Garantien skal sikre at man får en bestemt prosent av lønnen sin (pensjonsgrunnlaget) i samlet pensjon fra NAV og Oslo Pensjonsforsikring, og den gjelder tidligst ved uttak av alderspensjon fra Oslo Pensjonsforsikring fra fylte 67 år. Hvilken sats som gjelder, kommer an på når og hvor man er/var ansatt.

Meldes du inn hos OPF på nytt, vil du få et garantert pensjonsnivå på 67,3 %. Dette vil kun gjelde for den stillingsstørrelsen du er meldt inn på nytt for. I eksempelet med Trygve over, vil dette gjelde stillingen på 8 prosent.

For noen av våre medlemmer kan dette bety at de får et lavere samlet garantert pensjonsnivå enn de har i dag. Dette gjelder personer som har et garantert pensjonsnivå på 70 % i dag.


Lurer du på hvilken prosentsats du har i dag? Her har vi laget en oversikt:

  • For ansatte i Oslo kommune, gjelder følgende prosentsatser:

    Personer som har blitt ansatt i Oslo kommune etter 1.januar 2012 har et garantert pensjonsnivå på 67,3 prosent.

    Personer som har vært ansatt i Oslo kommune sammenhengende fra før 1. januar 2012 har et garantert pensjonsnivå på 70 prosent.

  • For ansatte hos andre arbeidsgivere (aksjeselskap, helseforetak m.m.), gjelder følgende prosentsatser:

    Det garanterte pensjonsnivået er mellom 66 og 70 prosent. Du kan kontakte arbeidsgiveren din om du vil vite den nøyaktige prosentsatsen som gjelder for arbeidsplassen din.