Avtalefestet pensjon

Her finner du informasjon om avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1963 eller senere.

Fra 1. januar 2020 ble pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge endret. Som følge av dette, har personer som er født i 1963 eller senere fått nye rettigheter til avtalefestet pensjon (AFP).

Detaljene i regelverket for ny offentlig AFP er ikke endelig avklart per dags dato.

Svarene under, tar utgangspunkt i det foreløpige forslaget i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen ble inngått 3. mars 2018 og er mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Det endelige løsningen for ny AFP kan avvike fra beskrivelsen under.

Vil du vite mer?

Detaljene i forslaget til ny AFP er beskrevet nærmere i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen ble inngått 3. mars 2018 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

På regjeringen.no finner du Stortingsproposisjonen om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen er vedlegg 1 i Prop. 87 L (2018-2019)

På afp.no kan du lese mer om AFP i privat sektor