Uførepensjon er skattefritt i juni

I juni trekkes det ikke skatt av uførepensjon. Det er kun uførepensjon som er skattefritt denne måneden. Alle andre pensjonstyper skattelegges som vanlig i juni.  

Regulering av pensjoner skjer i juli

Som følge av at årets trygdeoppgjør er klart, vil de fleste pensjoner fra oss bli regulert i juli. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2024. De som ikke får regulert sin pensjon i juli, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2024.

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:     

  • Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 4,56 prosent, da disse ytelsene reguleres med lønnsveksten (økningen i grunnbeløpet). Det samme gjelder alderspensjon under opptjening.
  • Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år). vil du få en økning på 2,76 prosent. Disse pensjonstypene er ytelser som reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på nettsiden til regjeringen: Økte pensjoner og trygdeytelser

I j
uli utbetales pensjon fra oss mandag 15. juli.