Vi må i likhet med andre trygdemyndigheter og pensjonsforetak innhente leveattest fra pensjonister bosatt i utlandet. Dette gjør vi for å sikre at vi utbetaler pensjon til rett mottaker, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

En leveattest skal underskrives av pensjonsmottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakers hjemsted, eller to vitner (to myndige personer), bekrefte at mottaker faktisk er i live.

Eksempler på myndigheter som kan benyttes til bekreftelse er: norske utenriksstasjoner, lokale trygdemyndigheter, Den norske sjømannskirke, Notarius Publicus, folkeregisteret, politiet eller postkontor. Eventuelle kostnader forbundet med slik bekreftelse må dekkes av den enkelte.

I 2023 er følgende pensjonsmottakere omfattet av leveattestkontrollen:

  • Pensjonsmottakere over 60 år som er fast bosatt i et land utenfor EØS-området.
  • Pensjonsmottakere over 80 år som er fast bosatt i et land innenfor EØS-området.
  • Pensjonsmottakere som betaler kildeskatt uten å være registrert i OPF med utenlandsk adresse.

Vi har sendt ut brev til alle pensjonister som dette gjelder.

Hvis du tilhører en av gruppene over, og ikke har fått brevet kan det skyldes problemer med postgangen eller at vi har feil adresse på deg. Gjelder dette deg, er det viktig at du fyller inn og returnerer en leveattest til oss innen 1. desember 2023. 

Hvis vi ikke får ferdig utfylt leveattest innen fristen, vil pensjonsutbetalingen din bli stanset.

Leveattesten kan lastes ned her

Skjemaet kan sendes per post til: Oslo Pensjonsforsikring, Postboks 6623 St. Olavsplass, 0129 Oslo. Alternativt kan den sendes inn per e-post til pensjon@opf.no

Av hensyn til personvernet ditt gjør vi oppmerksom på at informasjon som sendes via e-post er ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet.