OPF er nest størst innen offentlig tjenestepensjon i Norge. Våre kunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.
Ruter-konsernet flyttet sin pensjonsordning til OPF ved siste årsskifte.

Høy avkastning

Avkastningen på kundenes pensjonsmidler i OPF var 9,2 prosent i 2017, mot 5,3 prosent i 2016. ette er den høyeste avkastningen selskapet har oppnådd siden 2005.

- Nøkkelen til en lønnsom pensjonsordning ligger i god avkastning og lave kostnader. Vi skal fortsette å jakte på alle mulighetene vi har for det skal forbli lønnsomt å være kunde i OPF og å være eier, sier Lunde.

Ved siden av den gode avkastningen reduserte OPF driftskost­nadene med 9 prosent fra 2016 til 2017.

Godt konsernresultat

OPF fikk et resultat på 1 166 millioner kroner i 2017. Det er selskapets beste års­resultat, sett bort fra 2015 der det var betydelige engangseffekter. Avkastningen på egenkapitalen før skatt var 15,5 prosent. I fjerde kvartal 2017 var resultatet 357 millioner kroner, mot 204 millioner i samme kvartal i fjor.

Morselskapets solvenskapitaldekning var 514 og 598 prosent beregnet uten og med overgangsregler.

– Den høye kapitaldekningen gir oss mulighet til å tåle betydelige svingninger i finansmarkedene uten uønskede tilpasninger i porteføljen, sier Lunde.

Renteoppgangen innledningsvis i 2018 vil over tid være gunstig for OPF.