For pensjonister som jobbet i helsetjenesten, gjaldt følgende regler:

Under pandemien kunne pensjonister i helsetjenesten bidra i dugnaden mot koronaviruset uten å tape pensjon.

Normalt er det slik at alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) reduseres dersom man jobber mer enn forutsatt ved uttak av pensjon. Under pandemien ble reglene midlertidig endret, slik at ekstra inntekt ikke skulle medføre redusert pensjon. Endringen gjaldt for alderspensjon og alle typer AFP.  

Regelendringen gjaldt følgende arbeid: 

Arbeid i offentlig helsetjeneste som var nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Endringen gjaldt fra og med tirsdag 17. mars 2020 til og med 31.08.2022.

For pensjonister som jobbet i barnehager og skoler, gjaldt følgende regler:

Under pandemien ble det gjort midlertidige endringer i Oslo kommunes arbeidsgiverregelverk i forbindelse for pensjonister med alderspensjon/AFP som skulle jobbe i barnehager og skoler i kommunen.

Hensikten var å gjøre det enklere for pensjonister å bidra ved ressursbehov, uten at det skulle slå negativt ut på pensjonen.

Endringen for pensjonister som skulle jobbe i barnehager og skoler tilknyttet Oslo kommune, var som følger:

Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 økte timesatsen for ansettelse på pensjonistsvilkår til 300 kroner per time. Satsen for andre var 224 kr per time.