Strategien for å investere i aksjer omfatter både fondsinvesteringer og intern forvaltning.

Vi mener at en langsiktig og bredt investert investor er tjent med å ta samfunnsansvar. Vår evne til å gi våre kunder trygg og god avkastning over tid avhenger av bærekraftig økonomisk vekst. Ved å opptre som en ansvarlig investor er dette hensyn vi ivaretar i vår investeringsvirksomhet.

Det gjør vi på følgende vis:  

  • Vi følger alle lover og regler
  • Vi ekskluderer selskaper og markeder som ikke er forenlig med krav til bærekraft, eierskapsstyring, menneskerettigheter og transparens
  • Vi har en aktiv forvaltning der vurdering av klimarisiko er en integrert del av investeringsprosessen

Vår interne aksjeportefølje har en aktiv og indeksuavhengig forvaltningsfilosofi. Det overordnede målet er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid gjennom langsiktig eierskap i børsnoterte selskaper fra OECD, EU, Hong Kong og Singapore.

Prosessen skal ta utgangspunkt i å identifisere selskaper som er solide, men ikke overprisede – på tvers av sektorer. Porteføljen har som mål å redusere utslippsintensiteten med 90 prosent fra 2015-nivå innen 2030.

Vi investerer også i eksterne aksjefond og markeder hvor våre krav til kompetanse, transparens og eksklusjon kan oppfylles. Formålet med ekstern forvaltning er å sette sammen en bred portefølje innen ulike markeder hvor vi ikke selv har tilstrekkelig kompetanse eller ressurser til å forvalte midlene like kostnadseffektivt. Vi stiller krav til at forvaltere er regulerte og inngår i skattesamarbeid gjennom Common Reporting Standard. Alle investeringer i fond vurderes løpende for å avdekke forhold som ikke er forenlig med vårt eierskap. Det inkluderer vurdering av eksterne forvalteres håndtering av klimarisiko og rapportering, i tilfeller der det er relevant.

Våre retningslinjer for aktivt eierskap

Selskapet vårt har vedtatt retningslinjer som skal sikre at vi investerer på en måte som er i tråd med viktige samfunns- og klimahensyn og etterlever sentrale prinsipper for aktivt eierskap. 

Vi er medlem av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Anbefalinger fra NUES legger føringer for vår utøvelse av aksjonærrollen og gjennom dette skal vi bidra til:

  • likebehandling av aksjonærer
  • at selskapene har klare finansielle mål og en aksjonærvennlig og bærekraftig utbyttepolitikk
  • at selskapene arbeider aktivt mot korrupsjon og med høy etisk standard
  • at selskapene har fornuftige lederlønnsprinsipper
  • likvide og transparente markeder

Gjennomføringen av retningslinjene publiseres årlig i årsrapporten fra og med 2021.

Eksklusjon

Etter vedtak i generalforsamling er vi pålagt å følge Norges Banks negative filtrering av selskap for Statens pensjonsfond utland (SPU). Det innebærer at vi skal ekskludere selskap som er involvert i grove brudd på allment aksepterte normer, slik de er definert i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU. 

Her finner du retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU

Det er gjort unntak for tilfeller der SPUs eksklusjon ikke er begrunnet i hensyn til klima, samfunnsansvar eller krav til god virksomhetsstyring. Unntaket er for eksempel aktuelt i tilfeller der SPU ekskluderer selskaper av diversifiserende hensyn til nasjonalformuen, typisk investeringer i olje og gass.

Norges Bank treffer beslutning om observasjon og utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers etter råd fra Etikkrådet.

Særskilt om klima

Videre er det bestemt at investeringsvirksomheten vår skal understøtte klimamålsettinger Norge og Oslo kommune har forpliktet seg til.

Vår interne aksjeportefølje skal med basis i perioden fra 2014-2016 redusere klimagassintensiteten (utslipp i forhold til brutto omsetning) med 90 prosent fram mot 2030. Målet forutsetter at en forsvarlig og økonomisk lønnsom overgang til lavutslippssamfunn muliggjøres gjennom politiske tiltak og ny teknologi.

Gjennom bred aktiv forvaltning skal vi bidra til det grønne skiftet ved investering i selskaper som muliggjør et samfunn i tråd med FNs gjeldende bærekraftsmål, inkludert matproduksjon som sikrer god dyrevelferd.

Klimarisiko skal vurderes som del av investeringsprosessen, for eksempel gjennom stresstest av lavere priser på fossil energi, eller kraftig økning i prisen på utslipp av klimagasser.