Hovedregelen er at erstatningskrav ved ulykkesskade foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du fikk nødvendig kunnskap om de forhold som ligger til grunn i kravet ditt.

Med kunnskap mener vi som hovedregel følgende:

 • Kunnskap om skaden
  Foreldelsesfristen begynner ikke å løpe før du har skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om skaden. Dette vil si at skaden din må ha utviklet seg på en måte at den gir deg grunnlag til å reise sak om erstatning. Det kan for eksempel være ved en spesialisterklæring som sannsynliggjør at du ble påført en skade ved ulykken.
 • Kunnskap om ansvarlig forsikringsselskap
  Fristen for foreldelse begynner ikke til å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot.
 • Kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden
  For krav om erstatning for økonomisk tap begynner ikke fristen for foreldelse å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om at skaden vil medføre et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være behandlingsutgifter eller tap i fremtidig inntekt. 

  Vi gjør oppmerksom på at foreldelsesfristen begynner å løpe ulikt i forhold til hva du skal ha erstattet.  

  Tapet må fremkomme på en slik måte at det er praktisk mulig å formulere et omtrentlig økonomisk krav, selv om kravet ikke lar seg beregne helt nøyaktig.   

Så snart du har skaffet deg den nødvendige kunnskapen om disse forholdene må erstatningskravet meldes inn til oss. Utløpet av kalenderåret betyr 31. desember, slik at foreldelse av personalforsikringen inntrer 1. januar tre år senere.

Den absolutte foreldelsesfristen ved ulykkesskade er likevel ti år, regnet fra utløpet av det kalenderåret forsikringstilfellet inntraff, uavhengig av om du hadde kunnskap eller ikke. 

Mer informasjon:

Forsikringsavtaleloven § 18-6