Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år, eller person som har felles barn og felles bopel med forsikrede. 

Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Denne definisjonen gjelder våre personalforsikringer.