Når du blir ufør blir det fastsatt en inntektsgrense som gjelder for deg. Inntektsgrensen er basert på hvilken inntekt det er forventet at du vil kunne opprettholde etter at du er blitt ufør. Inntektsgrensen finner du i vedtaksbrevet du mottok fra oss da du fikk innvilget uførepensjon. Hvis det er en stund siden du fikk vedtaksbrevet, kan inntektsgrensen din ha økt noe. Grunnen er at inntektsgrensen oppjusteres med nytt grunnbeløp hvert år.  

Du må melde fra til oss hvis du tjener mer enn inntektsgrensen din

Hvis inntekten din endrer seg slik at du tjener over inntektsgrensen, er det viktig at du melder fra til oss. Hvis ikke, kan du risikere å måtte tilbakebetale for mye utbetalt pensjon i etterkant. Dette gjøres i forbindelse med et såkalt etteroppgjør.

Hva er et etteroppgjør?    
Hvert år, i forbindelse med at fjorårets skatteoppgjør er klart, gjennomfører vi det vi kaller et etteroppgjør. Det gjør vi for å sikre at alle med uførepensjon hos oss har fått utbetalt korrekt pensjon for det aktuelle inntekståret. Grunnen til dette er at størrelsen på uførepensjonen er avhengig av din faktiske inntekt.

Når vi beregner uførepensjon tar vi utgangspunkt i din forventede inntekt. På bakgrunn av dette, har du fått en inntektsgrense fra oss. Tjener du under inntektsgrensen din får du korrekt utbetalt pensjon fra oss.

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen din får du for mye utbetalt pensjon fra oss: 
Hvis du ikke melder fra til oss om endringen i inntekt vil det først fremkomme i etteroppgjøret at du har fått for mye utbetalt pensjon og du må da tilbakebetale dette. Alle som må tilbakebetale vil få brev fra oss om dette. Dette skjer i forbindelse med at skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret er klart. I år gjennomfører vi etteroppgjøret fra november 2018 og utover vinteren 2019. 

I noen tilfeller er det også aktuelt å få tilbakebetalt for lite utbetalt pensjon:
Dette gjelder i tilfeller der du har meldt inn om endret inntekt, men ikke har tjent så mye som du har oppgitt til oss allikevel. Gjelder dette deg, har du fått redusert pensjonen din fra oss etter at du meldte inn ny inntekt for å unngå for mye utbetalt pensjon. Hvis du ikke har tjent så mye som du har oppgitt kan du derfor ha fått utbetalt for lite pensjon fra oss.

Alle som får tilbakebetalt for mye utbetalt pensjon fra oss vil få brev fra oss om dette. Dette skjer i forbindelse med at skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret er klart.

Det er derfor viktig at vi får beskjed om endringer i inntektsforholdene dine (all arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet og næringsinntekt) så tidlig som mulig, slik at etteroppgjøret ikke blir belastende for deg. Her kan du melde fra om endret inntekt: 

Du kan enkelt melde fra om endret inntekt ved å logge deg inn på Din side:

Logg inn på Din side

 

 Det lønner seg å jobbe

De nye reglene som trådte i kraft fra 1. januar 2015 har gjort det lettere å kombinere uførepensjon og arbeid og det går nå fint an å tjene mer enn inntektsgrensen. Pensjonsutbetalingen din vil bli redusert, men ikke krone for krone i forhold til arbeidsinntekten din. 

Den fastsatte uføregraden endres normalt ikke selv om pensjonsutbetalingen reduseres. Det betyr at du kan utnytte arbeidsevnen din uten å risikere å miste retten til uførepensjon, og det vil alltid lønne seg å arbeide så mye man kan.

Har du en delvis uførepensjon og blir ytterligere arbeidsufør, kan du naturligvis søke om en høyere uføregrad.

Dersom du gjenvinner inntektsevnen din i så høy grad at du får mer enn 80 prosent av den samlede inntekten du hadde før du ble ufør, bortfaller uførepensjonen helt. Dette har sammenheng med at det er en nedre grense for rett på uføreytelse på 20 prosent.

Endring av inntektsgrensen

Når du får innvilget uførepensjon fra oss fastsettes det som nevnt ovenfor en inntektsgrense basert på hvilken årlig inntekt du forutsettes å kunne opprettholde ved siden av pensjonsytelsen. 

Inntektsgrensen din blir regulert i takt med reguleringen av grunnbeløpet 1. mai hvert år. Reguleringen av grunnbeløpet gjenspeiler den generelle lønnsveksten i samfunnet.

For deg som har gradert uførepensjon, og som har hatt høyere lønnsutvikling enn den generelle lønnsveksten, kan det fastsettes ny inntektsgrense.

For at du skal kunne få fastsatt ny inntektsgrense må du oppfylle følgende to kriterier. 

  • Du må fortsatt være i arbeid i stilling som gir rett til medlemskap hos Oslo Pensjonsforsikring eller hos annen offentlig tjenestepensjonsordning,
  • Du må ha hatt en varig økning i inntekt utover reguleringen av grunnbeløpet uten at du har økt stillingsstørrelsen din. 


Perioder med høyere inntekt på grunn av fungering i annen stilling, varierende tillegg og lignende gir ikke rett til økt inntektsgrense. Dette anses ikke som «varig» økt inntekt.

Du må søke om å få endret inntektsgrensen din. I søknaden må du informere om når inntektsøkningen skjedde, og du må legge ved dokumentasjon på at inntektsøkningen er varig. Aktuell dokumentasjon vil for eksempel kunne være bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for å søke om endring av inntektsgrensen er 31. desember året etter at inntektsøkningen skjedde.