Hva skjer hvis jeg blir langvarig syk?

Blir du langvarig syk, og leverer inn sykemelding til arbeidsgiveren din, vil du normalt få utbetalt full lønn i inntil 1 år. 

Er du sykemeldt utover ett år vil du ikke lenger ha rett til lønn og du vil da kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon fra oss. Dette vil komme i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV.

Hos NAV kan du søke om enten arbeidsavklaringspenger (dersom uførheten antas å være midlertidig) eller uføretrygd dersom uførheten antas å være varig. På NAV sine nettsider kan du lese mer om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. 

Hos oss skiller vi mellom midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Midlertidig uførepensjon

Du vil kunne få midlertidig uførepensjon fra oss i tilfeller der det ikke er avklart om inntektsevnen din er varig nedsatt. Dette gjelder deg som får arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Hvis du ikke har rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV på grunn av for lav uføregrad, kan du likevel få rett til midlertidig uførepensjon fra oss. For å kunne få arbeidsavklaringspenger fra NAV kreves det at uføregraden din er 50 prosent eller høyere. Hos oss er kravet at uføregraden må være 20 prosent eller mer. Har du en uføregrad mellom 20 og 50 prosent vil du da kunne få midlertidig uførepensjon fra oss. I disse tilfellene vil det være vi som setter uføregraden din i forhold til den inntektsevnen som er tapt. Her vil det bli tatt hensyn til ethvert arbeid du regnes å kunne utføre. 

Uførepensjon

Du vil kunne få varig uførepensjon fra oss i tilfeller der NAV har vurdert at din uførhet er varig. Dette gjelder deg som har fått innvilget uføretrygd fra folketrygden. 

Hvis du ikke har rett til uføretrygd fra NAV på grunn av for lav uføregrad, kan du likevel få rett til varig uførepensjon fra oss. For å kunne få uføretrygd fra NAV kreves det at uføregraden din er 50 prosent eller høyere eller 40 prosent eller høyere dersom du har vært gjennom en periode med arbeidsavklaringspenger hos NAV.
Hos oss er kravet at uføregraden må være 20 prosent eller mer. Har du en uføregrad mellom 20 og 40/50 prosent vil du da kunne få varig 
uførepensjon fra oss. I disse tilfellene vil det være vi som setter uføregraden din i forhold til den inntektsevnen som er tapt. Her vil det bli tatt hensyn til ethvert arbeid du regnes å kunne utføre. 

Hvem har krav på uførepensjon?

Alle våre medlemmer er dekket av vår uførepensjonsordning.  Du kan også ha rett til uførepensjon fra oss hvis du er tidligere medlem hos oss. Les mer om hva som gjelder for tidligere medlemmer her. 

For å ha rett til uførepensjon må uføregraden din være 20 prosent eller høyere. Uføreheten må skyldes sykdom eller skade. 

Hvilke begrensninger som gjelder finner du nedenfor.

Som hovedregel følger vi vedtakene til NAV og uførepensjonen din fra oss vil være avhengig av ytelsene du mottar fra NAV. Får du arbeidsavklaringspenger er det midlertidig uførepensjon fra oss som vil gjelde. Får du uføretrygd vil du kunne få uførepensjon fra oss. 

Noen begrensninger

Du vil ikke ha rett til uførepensjon i følgende tilfeller: 

  • Dersom du blir ufør som følge av en sykdom som inntreffer i løpet av de to første årene etter innmelding, og du antas å ha kjent til sykdommen før du ble ansatt, kan du miste retten til uføreytelsen. Det samme gjelder hvis du går opp i stillingsstørrelse. 
  • Dersom du uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, bortfaller retten til uførepensjon.

Overgang til alderspensjon

Alle som har en aldersgrense for stillingen som er over 67 år, vil gå over fra uførepensjon til alderspensjon fra fylte 67 år. Har du en lavere aldersgrense vil du gå over til alderspensjon når du når stillingens aldersgrense. Dette skjer automatisk og du trenger ikke å søke om dette.