Faste gebyrer:  

Type gebyr Beløp i kroner
Etableringsgebyr per lån ved elektronisk søknad. Søk her 1 000
Etableringsgebyr per lån - papirsøknad eller via e-post  2 000
Etableringsgebyr per lån ved opplåning av tinglyst pantedokument via opf.no 750
Etableringsgebyr ved opplåning av allerede tinglyst pantedokument via papirsøknad eller e-post 1 500
Tilleggssikkerhet per ekstra panteobjekt 750
Tilleggsgebyr per ekstra låntaker ved flere enn to låntakere  300
Termingebyr, papirgiro 100
Termingebyr (halvårlig betaling), eFaktura  85
Termingebyr (månedlig betaling), eFaktura 15

 

Endringsgebyrer etter at lånet er utbetalt: 

Type gebyr Beløp i kroner
Bytte eller frafall av sikkerhet (inkl. seksjonering)   1 000
Retinglysning av pantedokument for å hindre foreldelse 1 000
Nedkvittering av pantedokument (gjelder ikke innfrielse/sletting)  800
Debitorendringer, f.eks slette samskyldner (gjelder ikke ved dødsfall)  500
Endre lånet fra flytende til fast rente 500
Historisk kontoutskrift (mer enn 1 år tilbake i tid)  500Endringsgebyrer- kun for lån med flytende rente: 

Type gebyr Beløp i kroner
 Innvilgelse eller fjerning av avdragsfrihet, søknad senere enn 1 måned før forfall  500
 Innvilgelse eller fjerning av avdragsfrihet, søknad tidligere enn 1 måned før forfall  300
 Endring av lånets løpetid  300
 Endring av lånetype for eksempel fra serie til annuitetslån  300

 

Offentlig tinglysingsgebyr:

Type gebyr Beløp i kroner
Selveiet bolig og hytte. Se eget gebyr for flytting av lån/refinansiering i punktet under  525
Selveiet bolig og hytte ved flytting av lån/refinansiering. Dette forutsetter at omsøkt lån er innenfor opprinnelig låneramme (pantedokumentets pålydende)   200
Borettslag  430

 

Innfrielsesgebyr/kurs fast rente:

Innfrielse eller innbetaling av ekstra avdrag til lån med fast rente/bundet rente vil kunne medføre over- eller underkurs. Kursen beregnes etter nåverdiprinsippet og er et utrykk for forskjellen mellom lånets rente i forhold til den renten et lån med tilsvarende gjenstående rentebinding ville hatt. Det utbetales ikke underkurs det 1. året. 

Gebyrer ved eventuelt mislighold:

  • Gebyr i forbindelse med purring utgjør 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. 
  • Gebyr i forbindelse med inkassovarsel utgjør 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats.