Med ektefelle menes den person forsikrede lovformelig er gift med.

En person regnes ikke som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for, separasjon eller skilsmisse eller etter at samlivet ble brutt dersom dette skjedde først. Dette gjelder også selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Ved tvil om samlivet på dødsfalltidspunktet var brutt eller gjenopptatt, legges det avgjørende vekt på om det fremgår i folkeregisteret at ektefellene da var registrert med felles bopel.