Med barn menes den forsikredes egne barn og adoptivbarn.

Barnet må være født og under 20 år på dødsfallstidspunktet for å ha rettigheter etter forsikringsavtalen.

Denne defininisjonen gjelder for våre personalforsikringer.