Alt om våre personalforsikringer

Våre personalforsikringer inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid. Forsikringene gir deg og dine nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis noe uforutsett skulle skje.

Dame i rød jakke går forbi fargerik vegg.

Nedenfor kan du lese mer om de ulike forsikringstypene våre. 

Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak.
Den gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig av om du er på jobb eller har fri. 

Person som går forbi en frukt og grønt butikk.

Forsikringen  i korte trekk*

 • Er du under 51 år, og jobber i full stilling, er du forsikret for 10 G. 
 • Forsikringssummen reduseres med 0,5 G per år fra du fyller 51 år til du fyller 60 år. 
 • Fra og med fylte 60 år er forsikringssummen 5 G

*Dette er spesifisert i forsikringsvilkårene. Er du medlem av vår pensjonsordning kan du laste ned disse på Din side. Du kan også ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. 

Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen gjelder for skader som oppstår mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Mann som går forbi café.

Her kan du få utbetaling ved:

 • Dødsfall
 • Inntektstap ved uførhet
 • Varig medisinsk invaliditet (15 prosent invaliditet eller mer). 
 • Påførte utgifter som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Dette gjelder nødvendige utgifter som ikke dekkes av det offentlige.  

Ulykkesforsikring på fritid

Denne forsikringen gir utbetaling ved ulykker som
skjer i fritiden. 

 

Her kan du få utbetaling ved:

 • Dødsfall

  Her er du dekket opp til 15 G. 
 • Varig medisinsk invaliditet (15 prosent invaliditet eller mer). 

  Maksimal utbetaling er 15 G ved 100 prosent invaliditet.

 • Behandlingsutgifter
  Dette gjelder nødvendige utgifter som ikke dekkes av det offentlige. Det er en egenandel på 1000 kroner. 
  Maksimal utbetaling her er 0,75 G. 


Mer detaljert informasjon om ulykkesforsikringen vår
finner du her

Butikkfronter.
Kvinne i forgrunnen, grafittivegg i bakgrunnen.

  NB!

Har du personalforsikringene dine hos oss,
kan det være verdt å merke seg følgende:   

 • Du vil også i mange tilfeller ha rett til ytelser fra NAV. Blant annet kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd ved uførhet og menerstatning ved yrkesskade eller yrkessykdom. Du kan lese mer om rettighetene dine på NAVs nettsider. 
 • Hvis du i tillegg til å ha personalforsikring hos oss, også er medlem i vår pensjonsordning, er du også dekket av vår uføre- og etterlattepensjon. Dette er ytelser som vil komme i tillegg til eventuelle forsikringsutbetalinger. Her kan du lese mer om hvem som er medlem av vår tjenestepensjonsordning. 
 • Personalforsikringene dekker ikke skader eller dødsfall på familiemedlemmer
 • Flere av forsikringene vår gir utbetalinger i forbindelse med død, invaliditet eller inntektsstap. Utbetalingene fra disse samordnes slik at den samlede erstatning ikke kan overstige 18 G.