AFP fra 62 år:

Vilkår:

 • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
 • Du må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50
 • I løpet av de 10 beste inntektsårene dine (etter 1967 og til og med året før du går av med pensjon), må du ha hatt en inntekt på minst 2 G (2 ganger folketrygdens grunnbeløp)
 • Når du tar ut pensjonen, må du ha en årlig inntekt på minst 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Du må ha jobbet sammenhengende i 3 år i minimum 20 prosent stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut
 • Skal du gå av med gradert AFP, må arbeidsgiveren din godkjenne det

Inntekt ved siden av:

Du kan jobbe ved siden av, men du kan risikere at pensjonen din blir redusert, og at du eventuelt må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon hvis du har høyere inntekt enn hva du har oppgitt til oss tidligere. Dette gjelder i tilfeller der avviket ditt er mer enn 15 000 kroner. 

Det er viktig at du melder fra til oss hvis inntekten din avviker med mer enn 15 000 kroner. 

AFP og andre ytelser: 

Du kan ikke få utbetalt AFP i tillegg til ytelser fra NAV. Dersom du har slike ytelser, må du frasi deg disse for å få rett til AFP.

AFP fra 65 år 

Vilkår:

 • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
 • Du må ha vært medlem av en offentlig pensjonsordning i minst 10 år etter fylte 50. Dersom du ikke fyller 10-års kravet kan du likevel fratre om du fyller vilkårene for å fratre med AFP fra 62 år.

Inntekt ved siden av (folketrygdberegnet):

 • AFP og andre ytelser: Du kan ikke få utbetalt AFP i tillegg til ytelser fra NAV. Dersom du har slike ytelser, må du frasi deg disse for å få rett til AFP.

Inntekt ved siden av (vedtektsberegnet):

 • Hos privat arbeidsgiver kan du tjene så mye du vil uten at dette vil påvirke pensjonen du får fra oss. Hvis du tar jobb i det offentlige, vil pensjonen din blir redusert hvis du jobber så mye at du må meldes inn i en offentlig tjenestepensjonsordning. Jobber du mindre enn dette, vil du ikke få redusert pensjonen din. 

  Hvor mye du må jobbe for at arbeidsgiver må melde deg inn kommer an på hvor i det offentlige du skal jobbe. Her kan du lese hvilke krav det er til innmelding i vår offentlige tjenestepensjonsordning. 
 • AFP og andre ytelser: Du kan ikke få utbetalt AFP i tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. 

Mer informasjon om forskjellen mellom folketrygdberegnet og vedtektsberegnet AFP etter fylte 65 år finner du her