Du kan velge mellom hel eller delvis AFP

Fra du fyller 62 år har du mulighet til å ta ut hel eller delvis AFP. De fleste av våre medlemmer kan ta ut AFP. Du kan lese mer om vilkår for å ta ut AFP her.

Velger du å ta ut hel AFP vil du få utbetalt AFP-pensjon fra oss frem til du fyller 67 år.

Du kan også velge å gå av delvis med AFP. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren din godkjenner det. Dette vil være avhengig av om det er praktisk mulig å gjennomføre det på arbeidsplassen din. AFP-graden beregnes utifra din forventede fremtidige inntekt. Det er derfor viktig at du oppgir denne så nøyaktig som mulig når du søker om AFP. 

Vi skiller mellom AFP fra 62 år til 65 år og AFP fra 65 år.

AFP fra 62 år til 65 år

Mellom 62 og 65 år er AFP-pensjonen din kun basert på opptjeningen i folketrygden. Størrelsen på din AFP frem til 65 år vil derfor som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden fra fylte 67 år, dersom du hadde fortsatt å jobbe i stillingen din frem til fylte 67 år. I tillegg til dette får du et AFP-tillegg, en tilleggsytelse på 1 700 kroner per måned.

Pensjonen beregnes av folketrygden, men utbetales av oss. Det er imidlertid arbeidsgiveren din som dekker hele utgiften knyttet til din AFP.

AFP fra 65 år

AFP etter fylte 65 år blir enten beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden eller i tjenestepensjonsordningen. Hvilken ordning som gir høyest pensjon varierer fra person til person. Du vil automatisk få utbetalt den pensjonen som gir deg høyest pensjon før skatt. Pensjonen vil bli utbetalt av oss. 

Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til oss i forkant av at du fyller 65 med mindre du vurderer å jobbe ved siden av. 

NB!

Hvis du vurderer å jobbe ved siden av, er det viktig å være klar over at de to forskjellige beregningene gir deg ulike muligheter til å ha inntekt ved siden av. Dette kan bety at det ikke nødvendigvis er den pensjonsberegningen som gir det høyeste pensjonsbeløpet som er den beregningen som passer deg best. Les mer om dine muligheter til å ha inntekt ved siden av her. Skal du ha inntekt og ønsker å velge den pensjonsberegningen som passer deg best, er det viktig at du melder fra til oss om ditt valg før du fyller 65 år og vi vil endre det automatiske valget.     

Får du en folketrygdberegnet AFP, er det viktig å være klar over at vi hvert år foretar et etteroppgjør. Dette får konsekvenser dersom du har en faktisk inntekt som avviker med mer enn 15 000 kroner fra den forventede inntekten som du har oppgitt til oss og som vi har lagt til grunn for din pensjonsberegning. Det er derfor viktig at du oppgir din forventede inntekt så nøyaktig som mulig når du søker om AFP.  

Hva skjer når du fyller 67 år?
Når du fyller 67 år vil alderspensjonen din fra oss kombineres med alderspensjonen fra folketrygden. Du vil da motta deler av pensjonen din fra oss og deler av pensjonen din fra folketrygden. Hvor mye av dette som utbetales av oss og hvor mye som utbetales fra folketrygden er lovbestemt og regulert i samordningsloven, en felles lov for alle offentlige pensjonsordninger. 

Hos oss skjer denne overgangen automatisk. Til folketrygden må du sende inn søknad om alderspensjon. Dette finner du på nettsidene til NAV: Slik søker du om alderspensjon

AFP-tillegget ditt på 1 700 kroner faller bort når du fyller 67 år slik at pensjonen  i noen tilfeller kan bli lavere ved overgang til alderspensjon.