Dette gjelder både pensjonen du mottar fra oss og pensjonen du mottar fra folketrygden. Bakgrunnen for at pensjonen din skal levealdersjusteres er at aldersfordelingen i befolkningen vår har endret seg siden folketrygden ble innført i 1967.  For å opprettholde et bærekraftig pensjonssystem i Norge, har det derfor vært viktig å ta høyde for denne utviklingen når vi beregner pensjon.

Du kan lese mer om levealdersjustering i folketrygden på NAV sine nettsider

Slik levealdersjusteres din offentlige tjenestepensjon:

Pensjonen din deles på et forholdstall som er basert på når du er født og hvor lenge du er forventet å leve. Dette er også avhengig av når du velger å ta ut pensjonen din. Jo lenger du venter med å ta ut pensjon jo lavere blir forholdstallet og pensjonen blir høyere. I tjenestepensjonsordningen er det imidlertid slik at forholdstallet aldri kan settes lavere enn 1, 00. I praksis betyr dette at du ikke vil få høyere pensjon når du passerer tidspunktet der forholdstallet ditt er 1, 00.  

De gjeldende forholdstallene finner du på NAV sine nettsider

For å ta et eksempel:

Er du født i 1954 og har jobbet 30 år i full stilling i Oslo kommune, har en pensjonsprosent på 70 % og velger å ta ut pensjonen din fra den måneden du fyller 67 år, vil pensjonen din bli levealderjustert på følgende måte:

Forholdstallet for deg som er født i 1954 og tar ut pensjon når du fyller 67 år er 1,062. 

550 000 (pensjonsgrunnlaget ditt) x 70%  = 385 000 (bruttopensjonen din) 

385 000/ 1,062 = 362 524 kroner

Ifølge tabellen til NAV passerer du forholdtallet 1,00 når du fyller 68 år og 1 måned. Etter dette tidspunkt vil du ikke oppnå høyere pensjon ved å vente med å ta ut pensjon fra vår tjenestepensjonsordning.