Retten til å tegne fortsettelsesforsikring gjelder i seks måneder etter at du sluttet i stillingen din og ble utmeldt fra pensjonsordningen.  

Hvem er forsikringen aktuell for?

Forsikringen er aktuell for deg som har blitt meldt ut av pensjonsordningen og ønsker å fortsette forsikringen for egen regning med tilsvarende dekninger som du tidligere hadde gjennom pensjonsordningen. Du må selv betale forsikringspremien. Vi gjør oppmerksom på at forsikringspremien er høy og forsikringen er lite fleksibel. Hvis du er syk når du meldes ut av ordningen, bør du likevel vurdere å tegne en fortsettelsesforsikring. 

Viktig å merke seg: Hvis du går over i en annen stilling med rett til offentlig tjenestepensjon, vil du få de samme forsikringsdekningene som du hadde i pensjonsordningen du nå er meldt ut av. Du bør da vurdere om behovet for å tegne fortsettelsesforsirking er tilstede. 

Hva dekker forsikringen?

Fortsettelsesforsikringen inneholder tilsvarende dekninger som du har hatt gjennom pensjonsordningen din hos oss. Dekningene omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Det er ikke mulig å velge bort én eller flere av disse dekningene.

NB! 

Pensjonsrettighetene du har tjent opp gjennom pensjonsordningen og pensjonsrettighetene du opparbeider deg i fortsettelsesforsikringen, har ingen sammenheng med hverandre. De opptjente pensjonsrettighetene i pensjonsordningen er basert på din opptjening fram til utmeldingsdato, mens en eventuell fortsettelsesforsikring starter fra utmeldingsdato.   

Hva koster forsikringen? 

Den årlige premien for fortsettelsesforsikring beregnes individuelt basert på alder, kjønn og forsikringssum. Den som tegner fortsettelsesforsikring, blir eier av avtalen og må betale premien forskuddsvis en gang i året fra sluttdato og frem til pensjonsalder.

Her er et eksempel:

Britt er 46 år, og skal slutte i Oslo kommune. Hun skal begynne å jobbe i privat sektor. I den forbindelse meldes hun ut av pensjonsordningen Oslo kommune har i Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

For å beregne hvor mye en eventuell fortsettelsesforsikring vil koste for Britt, har vi tatt utgangspunkt i følgende tall:  

  • utmeldingsdato: 31. desember 2017
  • pensjonsgrunnlag ved utmeldingsdato: 530 000 kroner 
  • gjennomsnittlig stillingsprosent ved utmeldingsdato: 100 %   
  • grunnbeløpet i folketrygden ved utmeldingsdato: 93 634 kroner
  • opptjeningstid i OPF ved sluttdato: 3 år 

På dette grunnlag, vil den årlige forsikringspremien Britt må betale inn til OPF utgjøre 58 796 kroner. Ved å betale inn dette beløpet i 20 år, frem til Britt fyller 67 år, vil hun være sikret 57 288 kroner i årlig alderspensjon fra fortsettelsesforsikringen i OPF. Dette vil vare livet ut og komme i tillegg til eventuell alderspensjon fra folketrygden, alderspensjon fra rettighetene hun tjente opp i OPF før hun ble utmeldt, annen tjenestepensjon fra andre arbeidsforhold og egen pensjonssparing.

For å være sikret en årlig alderspensjonsutbetaling på 57 288 kroner fra fylte 67 år, må Britt betale inn en årlig forsikringspremie på 58 796 kroner i 20 år. Tilsammen utgjør dette 1 175 920 kroner.  

Skatteregler

Fortsettelsesforsikringen hører hjemme under skatteregelverket for livrenter. Det vil si at du ikke får fradrag for innbetaling av forsikringspremie. Utbetaling av alderspensjon beskattes som alminnelig inntekt og kun for den delen som overstiger innbetalt premie for alderspensjon. Andre skatteregler gjelder for risikodekning.

Hva skjer hvis du slutter å innbetale forsikringspremien? 

Hvis du slutter å innbetale premien på fortsettelsesforsikringen, vil du få en fullt betalt pensjonsytelse (fripolise) basert på den premieinnbetalingen du fram til da har betalt inn. 

Fortsettelsesforsikringen eller en fripolise som er utgått fra en slik avtale, kan ikke utbetales før du fyller 67 år. Unntaket er dersom det har inntruffet et forsikringstilfelle som har gitt deg rett til en tidligere utbetaling.   

Har du spørsmål? 

Lurer du på noe, må du gjerne kontakte oss.
Her finner du vår kontaktinformasjon. 

Bestill tilbud på fortsettelsesforsikring

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å tegne fortsettelsesforsikring. Du vil da få tilsendt et skjema som skal fylles ut og returneres til oss. Deretter vil vi sende deg et tilbud der vi har beregnet årlig forsikringspremie. Her finner du vår kontaktinformasjon.