For å møte klimautfordringene er det viktig med en rask nedgang i verdens klimautslipp.

Vår eier og største kunde, Oslo kommune, har høye ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp i Oslo. Kommunen har laget klimabudsjett og innført en rekke tiltak som har virkning innenfor Oslos grenser. Tiltakene har fått oppmerksomhet internasjonalt.

– Vi ønsker å bidra i kommunens viktige klimaarbeid og har derfor satt oss målet om 40 prosent reduksjon i porteføljen vår innen 2030, sier Kjetil Houg, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

Få forvaltere har satt egne klimamål 
Klimamålet for aksjeforvaltningen ble innført fra forrige årsskifte, og skal måle reduksjonen som oppnås fra perioden 2014 til 2016 (gjennomsnittet fra de tre årene) og frem til 2030.

– Vi er ikke kjent med at andre norske forvaltere har etablert et tilsvarende mål for utslippsreduksjon. Utformingen av mål og innretning på tiltak er etablert i nært samarbeid med Oslo kommune, sier Houg.

Målet utgjør en streng begrensning på hvilke selskap vi kan investere i. Selskap med store utslipp av klimagasser vil ikke bli inkludert i aksjeporteføljen til vår.

– Vi kommer til å arbeide videre med å redusere CO2-utslipp i alle våre egenforvaltede porteføljer, sier Houg.

Aktiv forvaltning er avgjørende 
– Vi har kommet langt i å redusere utslippene, men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår, fortsetter Houg.

Ifølge Houg er den viktigste årsaken til at OPF ligger foran målet, at vi har en aktiv forvaltning med få selskaper i porteføljen.

– Det er vanlig at forvaltere har en referanseindeks som de måler sine resultater mot. Dersom OPF hadde investert på linje med referanseindeksen ville de ha kommer i brudd med målet, sier Houg.

Lavere utslipp kan gå hånd i hånd med god avkastning 
Som en langsiktig forvalter av pensjonsmidlene til Oslo kommune, kommunale foretak og helseforetakene i Oslo-området, er et viktig mål for oss å sikre god avkastning.

– Klarer vi ikke å oppnå god avkastning, svekker vi kundenes evne til å finansiere klimatiltak så vel som andre viktige oppgaver de har. Derfor er det helt avgjørende at det er utslippene og ikke avkastningen som blir lavere, påpeker han.

Vi har utviklet en metode for sikre at lave CO2-utslipp kan gå hånd i hånd med god avkastning.

Her kan du lese mer om vår metode for å sikre bærekraftige og lønnsomme investeringer.

Stor satsing på grønne obligasjoner
Vi har også økt våre investeringer i grønne obligasjoner, lån som skal finansiere miljøriktige formål, kraftig gjennom 2017.

Fra utgangen av 2016 og frem til utgangen av 2017 økte våre investeringer i grønne obligasjoner med 368 millioner kroner, fra 550 millioner kroner til 918 millioner kroner. Økningen har fortsatt utover i 2018 og per i dag eier vi grønne obligasjoner for om lag 1,4 milliarder kroner.

– Vi er stolte av vår satsing på grønne obligasjoner i det norske markedet, og vi tror dette vil bli en stadig viktigere del av obligasjonsmarkedet framover. Vi har investert i kraftselskap, kommuner, eiendomsselskap og banker i denne porteføljen, og er for øvrig fornøyde med at også Oslo kommune har vært utsteder for en slik obligasjon, et prosjekt som er knyttet til finansiering av t-banevogner, sykkelveier og energieffektivisering av kommunens bygg, sier Houg.

Publiseringsdato: 6. april 2018