Den ekstra reguleringen skal sørge for at de aktuelle pensjonene blir regulert med 5,36 %, i stedet for 4,99 %, som opprinnelig ble vedtatt og allerede har blitt regulert av oss tidligere i høst.

Her kan du lese om reguleringen som ble gjort tidligere i høst

De fleste av pensjonistene våre får tilleggsregulert pensjonen sin på utbetalingen i februar 2022. De som ikke får tilleggsregulert pensjonen sin i februar, får det så raskt som mulig utover våren 2022.  

Justeringen gjelder tilbake i tid. Det betyr at de pensjonistene det gjelder, får etterbetalt den ekstra pensjonen fra og med 1. mai 2021.  

Tillegsreguleringen gjelder følgende pensjonister:  

  • De som får utbetalt alderspensjon fra oss  (gjelder også særalderspensjon) 
  • De som får utbetalt avtalefestet pensjon (AFP) fra oss
  • De som får utbetalt ektefellepensjon fra oss og har fylt 67 år  

Tilleggsreguleringen gjelder ikke alderspensjon under opptjening, uførepensjon og ektefellepensjon til personer som ikke har fylt 67 år. 

Tilleggsreguleringen innebærer også at det gjøres en endring i satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon i folketrygden. Disse endringene kan ha betydning for størrelsen på pensjonen din fra OPF.