Selskap som ikke er tilstrekkelig bevisste på klimaendringer kan miste omsetning fordi kundene endrer adferd. Risikoen er dessuten stor for at slike selskap vil tape når myndighetene vedtar tiltak for å begrense utslipp. Dette kan for eksempel være i form av forbud eller avgifter og kvoter.

Andre risikofaktorer kan være at et selskap blir rettslig ansvarlig for miljøskader, eller selv lider skade som følge av klimaendringer. De som baserer seg på utslipp kan bli utkonkurrert av selskaper med en miljøvennlig teknologi.

Det er en sannsynlig og sterk sammenheng mellom klimarisiko og porteføljens avkastning på sikt. Oslo Pensjonsforsikring ønsker naturlig nok å begrense klimarisiko så langt som mulig. 

Som en følge av dette har våre aksjeforvaltere nå innført klimarisiko som et verktøy i sin investeringsanalyse av selskap.

Vår metode for å måle klimarisiko

For å opprettholde den gode avkastningen vår fremover er det viktig at vi vi tar hensyn til klimarisiko i våre investeringer. Fremfor å bare ekskludere taperne, ønsker vi i vår aktive portefølje også å investere i fremtidens miljøvinnere.  

Et viktig verktøy for å sikre god avkastning er at hver enkelt investering tåle en såkalt stresstest. En stresstest er en en risikovurdering som viser hvordan en investering tåler et definert markedssjokk. I vårt tilfelle skal selskapene tåle et kraftig prisfall på fossil energi og/eller regulatoriske innstramminger. Sistnevnte kan for eksempel være en reduksjon i utslippskvoter.

Selskap som fremkommer med stor klimarisiko vil som følge av dette ikke nå opp i porteføljen vår. Selskap som opererer i utsatte sektorer, for eksempel energi eller prosessindustri, vil kunne nå opp hvis de har en bedre strategi for klimarisiko enn sine konkurrenter. 

Det er om lag 40 selskap som tar så stor klimarisiko at vi ikke investerer i dem om de ikke legger om forretningsmodellen. 

Derimot kan vi investere i selskap som kan bli vinnere i en mer klimavennlig fremtid, selv om de har noe utslipp i dag. På denne måten kan vi opprettholde det samme gode forholdet mellom avkastning og risiko som vi har i dag.