Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er opprettet for å gi Oslo kommune og andre kunder lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Våre kunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Vår investeringsstrategi

Vi har flere viktige mål for vår investeringsstrategi: 

  • De pensjonsordningene vi forvalter har en innebygd årlig avkastningsgaranti som nå er på 2,7 prosent i året (¨garantirenten¨).
  • Selskapet vårt må oppfylle myndighetenes kapitalkrav med god margin og ikke be om egenkapital fra eier.
  • Det skal være forutsigbarhet og stabilitet i våre kunders pensjonskostnader.
  • Forvaltningen vår skal være bærekraftig og ta hensyn til klimarisiko.

I OPF har vi tro på at langsiktig, aktiv forvaltning skaper gode resultater over tid. Vår nye investeringsstrategi som gjelder fra 2018, skal styrke dette samtidig som vi går ett skritt videre. 

I den nye strategien styrer vi kundemidlene på en annen måte enn tidligere. Kundemidlene deles nå inn i to ulike porteføljer, sikringsporteføljen og avkastningsporteføljen. Fordelen er at vi med to porteføljer kan oppnå motstridende mål om garantert avkastning på den ene siden, og lavest mulig pensjonskostnad på den andre.

Dette kan illustreres slik: 

Figur som illustrerer OPFs to porteføljer

Sikringsporteføljen

Målet er at sikringsporteføljen hvert enkelt år skal generere en avkastning som minst tilsvarer garantirenten til kundene våre.

Porteføljen består av investeringer som gir stabil avkastning, alt fra obligasjoner og pengemarked til ubelånt eiendom, utlån og hedgefond.

Ved utgangen av 2018 så porteføljen slik ut:

Fordi det alltid er usikkerhet om inntekter fra finansielle eiendeler, tar vi høyde for at disse kan svikte i perioder. 

Porteføljen, med sikkerhetsmargin, skal ved inngangen til en ny garantiperiode ha tilstrekkelig kapital med høy nok avkastning til å møte garantirenten. Etter endt periode vil eventuelt overskudd/underskudd overføres til avkastningsporteføljen. Dette gjentas deretter årlig. 

Premieinntekter går inn i sikringsporteføljen, mens pensjoner går ut. Overskudd kan overføres til kundenes premiefond, og benyttes til å betale premier i fremtiden. 

Dette kan illustreres slik:

Figur som illustrerer investeringsstrategien til OPF

Avkastningsporteføljen

Det er i avkastningsporteføljen at vi skal redusere kundenes pensjonskostnader. Her har vi ingen forpliktelser med hensyn til risiko og vi kan tenke fritt og langsiktig. Den består av investeringer som har høy forventet avkastning, som aksjer, private equity, eiendomsfond, infrastruktur, høyrenteobligasjoner og lån og konvertible obligasjoner.

Ved utgangen av 2018 så porteføljen slik ut:

Naturlig nok vil man forvente større svingninger i denne porteføljen. Siden porteføljen ikke har andre oppgaver enn å redusere kundenes pensjonskostnad, skal det ikke være nødvendig å realisere verdier herfra selv om vi skulle gå igjennom en kraftig markedskorreksjon.