• Du må være ansatt i en fast helkommunal stilling. Likeledes skal ansatte i kommunale etater, foretak/virksomheter eller aksjeselskaper hvor Oslo kommune har minst 50 % eierskap meldes inn.

  • Du må være ansatt i minst 50% stilling, eller ha en fast arbeidstid på minst 14 timer per uke. Dersom du har to eller flere stillinger som hver er på mindre enn 14 timer per uke og hvor den totale faste arbeidstid er på minst 14 timer per uke, skal du meldes inn når du har innehatt begge stillingene samtidig i over 1 år.
  • Du kan ikke være medlem for mer enn 100 prosent stilling.

  • Du må ha fylt 18 år.

  • Hvis du ved innmelding har fylt 62 år, og/eller har fem år igjen til stillingens aldersgrense, vil du ikke bli tatt opp som medlem. Unntak fra denne regelen er de som tidligere har vært medlem av en offentlig pensjonsordning, slik at samlet medlemstid blir minst fem år.
  • Kombinasjon pensjon og medlemskap. Hvis du mottar løpende alderspensjon- eller uførepensjon, skal du fortsatt være medlem i pensjonsordningen for gjenværende stillingsprosent så sant denne er høyere enn 10%. Alderspensjonister som er ansatt på "pensjonistvilkår" skal ikke meldes inn i vår ordning. 

  • Permisjon med hel eller delvis lønn, gir fortsatt rett til medlemskap.
    Her kan du lese mer om våre regler for permisjon

  • Engasjement/vikariat med varighet på mer enn 1 år gir rett til medlemskap.