Den nye ordningen skal sørge for at offentlig tjenestepensjon harmonerer bedre med folketrygdendringene som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Avtalen innebærer blant annet at det vil lønne seg å jobbe lenger og det skal være større fleksibilitet til å kombinere lønn og pensjon.

Du kan lese mer om avtalen på nettsiden til Arbeids- og sosialdepartementet: Ny pensjonsordning for offentlig sektor

Hvem gjelder de nye reglene for?

De som er født før 1963 vil ikke komme inn under de nye reglene, og kan forholde seg til dagens regler når det gjelder alderspensjon og AFP.

De som er født 1963 og senere vil komme inn under den nye ordningen, med virkning fra 2020. De vil beholde rettighetene som er opptjent i dagens ordning, men fortsette pensjonsopptjening i ny ordning fra 2020. De som er født 1963 og senere vil også komme inn under de nye reglene for AFP.

For årskullene 1963-1970 er det besluttet en del overgangsregler, som vil ha ulike pensjonsmessige konsekvenser. Flere detaljer om overgangsreglene finnes på nettsiden til Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er fremdeles en god del detaljer som må avklares, og det er derfor for tidlig å anslå fremtidig pensjon for enkeltpersoner som er omfattet av de nye reglene.

Den nye løsningen for offentlig tjenestepensjon skal gjelde fra og med 1. januar 2020.