Kundehenvendelser og saksbehandling

For å begrense smitteomfanget av koronaviruset har vi i Oslo Pensjonsforsikring satt i gang flere forebyggende tiltak. Blant annet vil flere av våre ansatte jobbe fra hjemmekontor og vi tar ikke imot kundebesøk i våre lokaler.

I en periode fremover kan det derfor føre til:

  • økt ventetid på telefonhenvendelser
  • noen dager forsinket postgang for fysiske brev

Saksbehandlingstid på pensjonssøknader skal også gå som normalt dersom vi har fått alle opplysninger vi trenger. Hvis du søker uførepensjon og er blant de som må levere legeerklæring, kan det som følge av dagens situasjon oppstå forsinkelser.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan vi kontaktes på e-post eller telefon.

Her finner du kontaktinformasjonen til våre ulike avdelinger

Boliglån

Som følge av at Norges Bank satt ned styringsrenten 7. mai, har vi redusert den flytende renten på boliglån med ytterligere 0,40 prosentpoeng.

Den flytende renten på boliglån i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er redusert til 1, 60 %. 

Her finner du mer informasjon om renten på lån i Oslo Pensjonsforsikring

Har du lån og er rammet av koroasituasjonen i form av permittering eller lavere lønn kan du søke om avdragsfrihet, betalingsutsettelse eller endre nedbetalingstiden på lånet ditt.

Du finner mer informasjon her:

Praktisk informasjon til deg som allerede har lån hos oss


Utbetaling av pensjon

Den pågående koronasituasjonen skal ikke gå utover pensjonsutbetalinger. Driften her skal gå som normalt.


Pensjonister kan bidra i dugnaden mot koronaviruset uten å tape pensjon

Som følge av koronaviruset er det stort behov for kvalifisert personell i brann- og helsetjenesten i Norge. I den forbindelse er det gjort endringer slik at enkelte grupper nå kan jobbe uten å tape pensjon.

Frem til nå har det vært slik at alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) reduseres dersom man jobber mer enn forutsatt ved uttak av pensjon. Reglene er nå midlertidig endret, slik at ekstra inntekt ikke skal medføre redusert pensjon. Det er litt ulike regler for de to gruppene:

  • Gruppe 1: Arbeid i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.
    Her gjelder regelendringen for alle typer AFP og alderspensjon. Regelendringen gjelder fra og med tirsdag 17. mars og frem til 1. november 2020.

  • Gruppe 2: Tjeneste som brannpersonell og personell ved 110-sentralen som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.Her gjelder regelendringen kun de som har alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 fra OPF. Regelendringen gjelder fra og med tirsdag 24. mars og frem til 1. november 2020.

De endringene som er omtalt her gjelder ikke for de som mottar uførepensjon.

Medlemskap og eventuelle permitteringer 

Det er nå avklart at personer som eventuelt blir permitterte fremover fortsatt vil være medlem av pensjonsordningen.

G-regulering av pensjoner utsettes til høsten

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret, ble Trygdeoppgjøret utsatt til høsten. Det er i forbindelse med Trygdeoppgjøret at det nye grunnbeløpet i folketrygden fastsettes. Nytt grunnbeløp offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år med virkning fra 1. mai.

Som følge av reguleringen har de fleste pensjoner pleid å øke litt hver sommer. For deg som mottar pensjon fra oss, betyr dette at G-reguleringen av pensjonen din vil skje til høsten, og ikke til sommeren som har vært vanlig. De fleste vil få regulert pensjonen i oktober. Her finner du mer informasjon om årets regulering. 

Det er viktig å merke seg at utsettelsen ikke får betydning for din årlige utbetaling av alderspensjon for 2020. Nytt grunnbeløp vil fremdeles gjelde fra 1. mai. Når pensjonen din blir regulert, vil du få eventuell etterbetaling fra og med denne datoen.

Uførepensjon og forlengelse av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Det har nylig kommet et nytt regelverk som åpner for utvidelse av AAP-perioden som følge av korona.

På nettsiden til regjeringen finner du flere detaljer om regelendringen

Alle som har gyldig vedtak om uførepensjon hos oss, og som får forlenget AAP-perioden sin som følge av det nye regelverket, vil automatisk få forlenget vedtaket sitt hos oss.

Gjelder dette deg, trenger du ikke å gjøre noe i forhold til oss. Brev som bekrefter forlengelse kommer på Din side. Hvis du ikke er registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret vil du få brevet per post.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta 1- 2 måneder fra NAV endrer vedtaket ditt, til vedtaket ditt blir forlenget i våre systemer. Hvis uførepensjonen din hos oss skulle bli stanset i mellomtiden, vil du få en etterbetaling i etterkant om du har fått for lite utbetalt pensjon. Dette vil skje i forbindelse med den første pensjonsutbetalingen etter at forlengelsesvedtaket er registrert i vårt system.

Gjelder yrkesskadeforsikring på hjemmekontor?

I utgangspunktet gjelder yrkesskadeforsikringen på arbeidsstedet, i arbeid og i arbeidstiden, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 10. Det er hovedregelen. Når arbeidet foregår hjemme er det et unntak fra hovedregelen. Yrkesskadeforsikringen kan i prinsippet også gjelde der, men det stilles krav om at du faktisk jobber når du skades.

Skulle du bli skadet i hjemmekontoret, vil det bli gjort en konkret vurdering av om skaden kommer inn under yrkesskadeforsikringen eller fritidsulykkeforsikringen.

Du vil uansett være forsikret. Spørsmålet som vi må ta stilling til når vi får inn en skademelding, er hvilken forsikring som gjelder.

Her kan du lese mer om våre personalforsikringer