Hvem gjelder forsikringen for? 

Elever registrert/innmeldt i:

 • Grunnskolen inkl. spesialundervisning
 • Videregående skole inkl. spesialundervisning
 • Videregående skole i utlandet når Oslo kommune står ansvarlig for opplæringen
 • Skolefritidsordningen inkl. aktiviteter organisert av skolefritidsordningen
 • Musikkskolen
 • Aktiviteter organisert av FAU

Barn registrert/innmeldt i:

 • Musikkskolens barnehage
 • Kommunale barnehager og kommunale plasser i private barnehager
 • Kommunale barneparker og kommunale plasser i private barneparker
 • Feriekoloni
 • Juniorfritidsklubber, ungdomsklubber og andre klubber i kommunal regi

Barn:

 • Under barnevernets og sosialkontorets omsorg utenfor hjemmet
 • I besøkshjem / weekendhjem
 • Sammen med støttekontakter oppnevnt av barnevernet eller sosialkontoret
 • Som bor på barnehjem, internatskole eller fosterhjem
 • Under barne- og ungdomspsykiatriens omsorg og behandling

Praksiselever og lærlinger: 

Praksiselever og lærlinger omfattes av ulykkesforsikringen som skoleelever. De omfattes i tillegg av bedriftens yrkesskadeforsikring som arbeidstakere og yrkesskadedekningen i NAV. 

Forsikringen omfatter ikke:

 • Barn og elever som deltar i aktiviteter i privat regi, organisert på privat initiativ av foreldre eller andre, selv om disse foregår i barnehage-/skole-/SFO-tiden eller i lokaler eid av Oslo kommune. 
 • Skader som skyldes deltakelse i ulike former for ekstremsport eller kampsport.

Når og hvor forsikringen gjelder?

Forsikringen gjelder som hovedregel i den perioden barn eller skoleelever er i barnehagen eller på skolen.

Forsikringen gjelder også:

 • Utenfor barnehagen/skolens område når barn/elever deltar på arrangementer organisert av skolen/barnehagen, inklusive turer utenlands.
 • Direkte reise mellom hjem og skole/barnehage.
 • Direkte reise mellom hjem og aktiviteter i regi av skole/barnehage.
 • På utenlandsturer i regi av skole/barnehage.

Barn som bor på barnehjem, internatskole eller fosterhjem, er dekket hele døgnet.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. Skader som følge av sykdom er ikke dekket. Materielle skader (klær, fottøy, briller etc.) dekkes heller ikke.

Død
Forsikringssummen ved dødsfall er 1 G. Erstatningen utbetales dersom ulykkesskaden har medført død innen et år etter ulykken.

Varig medisinsk invaliditet
Forsikringssum/erstatning ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet er 5 G.
Ved invaliditetsgrad lavere enn 100 prosent utbetales erstatning forholdsvis i henhold til invaliditetsgrad. Det ytes erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med 1 prosent.

Behandlingsutgifter
Nødvendige og skaderelaterte behandlingsutgifter påført innen 2 år fra skadedagen dekkes med inntil 0,25 G. Det forutsettes at lege/behandler har offentlig avtale.
Ved erstatning av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kroner
1000 per skadetilfelle.

Forsikringsdekningen varer i 10 år etter skaden.

Hva må du gjøre ved skade?

Fra 1.januar 2017 opphører den tidligere rutinen vår med småskadeskjema.

Fra og med denne datoen er det kun større skader som skal meldes til oss.

Følgende skader skal meldes inn til oss: 

Skader som medfører undersøkelse og behandling hos lege eller tannlege, skal meldes til oss. 

Det er slike skader som kan meldes:

 • Tannskader – utslåtte og løse tenner
 • Bruddskader
 • Hodeskade – f.eks hjernerystelse
 • Forstuing og korsbåndskade
 • Ryggskade som krever behandling
 • Kutt- og brannsår som kan gi arr
 • Alvorlige skader
 • Skader man er usikre på omfanget av

Derimot er det ikke nødvendig å melde småskader som nesten sikkert ikke vil føre til noe varig skade, for eksempel små kutt, flis i fingeren, blåmerker, overtråkk, skrubbsår osv.

Er det tvil om skaden skal meldes, kan den meldes inn for sikkerhets skyld.

Meldingen om skade skal sendes til oss på eget skademeldingsskjema. 

Skjemaet finner du her.  

Frister

Meldefrist

For ikke å miste retten til erstatning under ulykkesforsikringen, må krav meldes til oss uten ugrunnet opphold og senest ett år etter at skadelidte fikk tilstrekkelig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Foreldelsfrist

Dersom et erstatningskrav foreldes, betyr det at retten til å få erstatning faller bort.

Hovedregelen er at erstatningskrav ved ulykkesskade foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du fikk nødvendig kunnskap om de forhold som ligger til grunn i kravet ditt.

Med kunnskap mener vi som hovedregel følgende:

 • Kunnskap om skaden
  Foreldelsesfristen begynner ikke å løpe før du har skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om skaden. Dette vil si at skaden din må ha utviklet seg på en måte at den gir deg grunnlag til å reise sak om erstatning. Det kan for eksempel være ved en spesialisterklæring som sannsynliggjør at du ble påført en skade ved ulykken.
 • Kunnskap om ansvarlig forsikringsselskap
  Fristen for foreldelse begynner ikke til å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot. 

 • Kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden
  For krav om erstatning for økonomisk tap begynner ikke fristen for foreldelse å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden. Med økonomiske konsekvenser mener vi her eventuelle behandlingsutgifter. 

Så snart du har skaffet deg den nødvendige kunnskapen om disse forholdene må erstatningskravet meldes inn til oss. Utløpet av kalenderåret betyr 31. desember, slik at foreldelse av ulykkesforsikringen inntrer 1. januar tre år senere.

Den absolutte foreldelsesfristen ved ulykkesskade er likevel ti år, regnet fra utløpet av det kalenderåret forsikringstilfellet inntraff, uavhenig av om du hadde kunnskap eller ikke. 

Mer informasjon: