Her får du en forenklet og kortfattet presentasjon av yrkesskadeforsikringen som gjelder for deg. Det er til enhver tid de fullstendige forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som er gjeldende. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi sender deg disse.  

Når og hvor forsikringen gjelder?

Yrkesskadeforsikringen gjelder mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Supplerende dekning
Du er også dekket på direkte reise mellom hjem og arbeidssted/oppdragssted, på tjenestereise eller hvis du rammes av vold fra klient på fritiden. Her dekkes du i forbindelse med ulykke som medfører arbeidsuførhet eller dødsfall. Dekningen er ikke like omfattende som ved ulykker som skjer på arbeidsplassen. Supplerende dekning har også en egen foreldelsesfrist.      

Hva forsikringen dekker?

Yrkesskadeforsikringen dekker yrkesskade eller yrkessykdom som fører til varig ervervsmessig uførhet,varig medisinsk invaliditet eller død.

Forsikringssum/erstatning

Forsikringssum/erstatningsbeløp fastsettes individuelt og er avhengig av alder, inntekt, graden av uførhet/invaliditet, stillingsbrøk med mer. Erstatningsbeløp fastsettes i henhold til gjeldene lover, rettspraksis og forsikringsvilkår.

Utgifter

Dersom du som følge av yrkesskade eller yrkessykdom har utgifter til legebehandling, medisiner eller lignende for varig medisinsk invaliditet eller varig ervervsmessig uførhet, vil du kunne få dekket/erstattet disse utgiftene, enten av det offentlige eller under yrkesskadeforsikringen.

Materielle skader (klær, fottøy, briller etc.) dekkes ikke. 

Tapt inntekt

Dersom du som følge av yrkesskade eller yrkessykdom har hatt tap av inntekt i tiden fram til endelig oppgjør for skaden, vil du under yrkesskadeforsikringen kunne få dekket/erstattet dette inntektstapet. Erstatningen fastsettes individuelt i henhold til gjeldende rett. 

Varig ervervsmessig uførhet (tap av framtidig inntekt)

Du kan få erstatning dersom du blir helt eller delvis varig ervervsmessig ufør som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatningen er fastsatt ved forskrift og skal dekke tap av fremtidig inntekt. Erstatningen kan være utvidet gjennom tariffavtalen din. 

Varig medisinsk invaliditet

Du kan også få erstatning dersom du blir varig medisinsk invalid som følge av yrkesskade eller yrkessykdom hvis graden av medisinsk invaliditet er 15 prosent eller mer. Denne erstatningen skal ikke dekke konkrete økonomiske tap (tapt inntekt etc.), men er en kompensasjon for redusert livskvalitet som følge av skaden/sykdommen.
Erstatningen fastsettes på bakgrunn av invaliditetsgraden. 

Du kan lese mer om dette på NAVs nettsider 

Død

Ved død utbetales det erstatning til:  

Ved yrkesskade eller yrkessykdom som medfører dødsfall, er etterlatte i henhold til tariffavtalen sikret en minimumserstatning på 15 G uansett avdødes alder.

Maksimal utbetaling

Flere av forsikringene våre gir utbetalinger i forbindelse med død, invaliditet eller inntektsstap. Er du dekket av flere forsikringer hos oss, vil utbetalingene fra disse bli samordnet. Den samlede erstatningen kan ikke overstige 18 G. 

Hvem har krav på erstatning?

Ved skade som ikke medfører død 
Erstatning utbetales til den forsikrede som er blitt rammet av yrkessykdom eller ulykke.

Ved død
Ved død utbetales erstatning til følgende etterlatte: Avdødes ektefelle eller samboerbarn under 20 år eller andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. 

Hva må du gjøre ved skade?

Skader og sykdommer skal meldes inn til oss så tidlig som mulig.

Her er det viktig å merke seg at det kun er hendelser som kan føre til varig skade som skal meldes inn. Du trenger derfor ikke å melde inn mindre hendelser som ikke vil føre til varig skade og som helt klart er av forbigående karakter. 

Det er også viktig å være klar over at skaden må være forårsaket av en arbeidsulykke (ulykkeshendelse på jobb). Her kan du lese mer om hva som menes med yrkesskade og yrkessykdom

Eksempel på skader skal meldes inn til oss: 

 • tannskader – utslåtte og løse tenner
 • bruddskader
 • hodeskade – f.eks hjernerystelse
 • forstuing og korsbåndskade
 • ryggskade som krever behandling
 • kutt- og brannsår som kan gi arr
 • andre alvorlige skader
 • skader man er usikre på omfanget av

Eksempel på skader som det ikke er nødvendig å melde inn til oss

 • skader som er av forbigående karakter
 • skader som nesten sikkert ikke vil føre til none varig skade, for eksempel små kutt, flis i fingeren, blåmerker, overtråkk og skrubbsår
 • hendelser som er ubehagelige eller som medfører ulik grad av engstelse/belastning/påkjenning
 • svimmelhet og hjerteproblemer (f. eks akutt illebefinnende) som ikke er yrkesrelatert  
 • belastningslidelser og småskader som er påført over tid
 • tygge- og spiseskader 

For å ha rett til erstatning må skaden være av varig og betydelig karakter. Det innebærer blant annet krav om langvarig og vedvarende symptomer. 

Er du tvil om skaden skal meldes, så anbefaler vi deg å kontakte oss.
Her finner du vår kontaktinformasjon. 

Meldingen om skade skal sendes til oss på eget skademeldingsskjema. 

Melding om skade (PDF) 

Frister

Foreldelsesfrist

Dersom et erstatningskrav foreldes, betyr det at retten til å få erstatning faller bort.

Hovedregelen er at erstatningskrav ved yrkessskade foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om de forhold som ligger til grunn i kravet ditt.

Med kunnskap mener vi som hovedregel følgende:

 • Kunnskap om skaden
  Foreldelsesfristen begynner ikke å løpe før du har eller burde ha skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om skaden. Dette vil si at skaden din må ha utviklet seg på en måte at den gir deg grunnlag til å reise sak om erstatning. Det kan for eksempel være ved en spesialisterklæring som sannsynliggjør at du ble påført en skade ved arbeidsulykken.
 • Kunnskap om ansvarlig forsikringsselskap
  Fristen for foreldelse begynner ikke til å løpe før du har eller burde ha skaffet deg kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot. Din arbeidsgiver er forpliktet til å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og du vil kunne få disse opplysningene fra din arbeidsgiver. Det stilles derfor krav om at du relativt raskt skaffer deg kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot. 

 • Kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden
  For krav om erstatning for økonomisk tap begynner ikke fristen for foreldelse å løpe før du har eller burde ha skaffet deg kunnskap om at skaden vil medføre et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være behandlingsutgifter eller inntektstap. 
  Vi gjør oppmerksom på at foreldelsesfristen begynner å løpe ulikt i forhold til hva du skal ha erstattet.  

  Tapet må fremkomme på en slik måte at det er praktisk mulig å formulere et omtrentlig økonomisk krav, selv om kravet ikke lar seg beregne helt nøyaktig.   

Så snart du har skaffet deg den nødvendige kunnskapen om disse forholdene må erstatningskravet meldes inn til oss. Utløpet av kalenderåret betyr 31. desember, slik at foreldelse av yrkesskadeforsikringen inntrer 1. januar tre år senere.

Mer informasjon: