Her får du en forenklet og kortfattet presentasjon av ulykkesforsikingen som gjelder for deg. Det er til enhver tid de fullstendige forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som er gjeldende. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi sender deg disse.  

Når og hvor forsikringen gjelder?

Forsikringen gjelder i fritiden.

Forsikringen gjelder fra og med den dagen du starter i stillingen din, og varer frem til du når aldersgrensen for stillingen din ved pensjonsalder. Slutter du før dette, gjelder forsikringen til og med din siste ansettelsesdag.

Hva forsikringen dekker?

Forsikringen dekker død, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke/ulykkesskade.

Forsikringssum/erstatningsbeløp

Erstatningen fastsettes i henhold til den antatt varige medisinske invaliditetsgraden. Dette fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene i del II og del III i Forskrift om mènerstatning ved yrkesskade. 

På NAV.no finner du de gjeldende invaliditetstabellene 

Det gis ikke erstatning når graden av medisinsk invaliditet er lavere enn 15 prosent. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 0,75 G og i inntil 2 år. Ved erstatning av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på 1000 kroner per skadetilfelle.

Materielle skader- som briller, fottøy, klær etc., dekkes ikke av denne forsikringen.

Hvem har krav på erstatning?

Ved invaliditet

Ved medisinsk invaliditet utbetales beløpet til den skadelidte/forsikrede som er blitt rammet av en ulykkesskade. 

Ved død

Forsikringssummen/erstatningen utbetales i følgende rekkefølge:  

A. Avdødes ektefelle (størrelsen på erstatningen avhenger av punkt C).   
B. Samboer (størrelsen på erstatningen avhenger av punkt C).  
C. Barn under 20 år. Disse skal ha minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.
D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Hvis det ikke finnes etterlatte som nevnt over, utbetales ikke erstatning.

Maksimal utbetaling

Flere av forsikringene våre gir utbetalinger i forbindelse med død, invaliditet eller inntektsstap. Er du dekket av flere forsikringer hos oss, vil utbetalingene fra disse bli samordnet. Den samlede erstatningen kan ikke overstige 18 G. 

 

Hva skjer med forsikringen hvis du blir ufør?  

Hvis du har blitt ufør, dekkes du ikke av ulykkesforsikringen.

 

Frister

Foreldelsfrist

Dersom et erstatningskrav foreldes, betyr det at retten til å få erstatning faller bort.

Hovedregelen er at erstatningskrav ved ulykkesskade foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du fikk nødvendig kunnskap om de forhold som ligger til grunn i kravet ditt.

Med kunnskap mener vi som hovedregel følgende:

  • Kunnskap om skaden
    Foreldelsesfristen begynner ikke å løpe før du har skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om skaden. Dette vil si at skaden din må ha utviklet seg på en måte at den gir deg grunnlag til å reise sak om erstatning. Det kan for eksempel være ved en spesialisterklæring som sannsynliggjør at du ble påført en skade ved ulykken.
  • Kunnskap om ansvarlig forsikringsselskap
    Fristen for foreldelse begynner ikke til å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot. 

  • Kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden
    For krav om erstatning for økonomisk tap begynner ikke fristen for foreldelse å løpe før du har skaffet deg nødvendig kunnskap om økonomiske konsekvenser av skaden. Med økonomiske konsekvenser mener vi her eventuelle behandlingsutgifter. 

Så snart du har skaffet deg den nødvendige kunnskapen om disse forholdene må erstatningskravet meldes inn til oss. Utløpet av kalenderåret betyr 31. desember, slik at foreldelse av ulykkesforsikringen inntrer 1. januar tre år senere.

Den absolutte foreldelsesfristen ved ulykkesskade er likevel ti år, regnet fra utløpet av det kalenderåret forsikringstilfellet inntraff, uavhenig av om du hadde kunnskap eller ikke. 

Mer informasjon: