Her får du en forenklet og kortfattet presentasjon av gruppelivsforsikringen som gjelder for deg. Det er til enhver tid de fullstendige forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset ditt som er gjeldende. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi sender deg disse. 

Når og hvor forsikringen gjelder?

Forsikringen gjelder både i arbeidstiden og i fritiden og uansett hvor i verden du måtte befinne deg.

Forsikringen gjelder fra og med den dagen du starter i stillingen din og varer senest frem til utløpet av måneden du fyller 67 år.

Slutter du før dette, gjelder forsikringen til og med din siste ansettelsesdag. Er aldersgrensen for stillingen din  lavere enn 67 år, gjelder forsikringen frem til du når aldersgrensen for stillingen din. Den vil da vare frem til utløpet av måneden du fyller år.

Hvis du har blitt ufør og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd etter 1. mai 1992, vil du fortsette å være medlem av gruppelivsforsikringen frem til utløpet av måneden du fyller 67 år.
Er aldersgrensen for stillingen din lavere enn 67 år, gjelder forsikringen frem til du når aldersgrensen for stillingen din.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker død uansett årsak.

Forsikringssum/erstatningsbeløp

  • Forsikringssummen er 10 Gfram til fylte 51 år.
  • Forsikringssummen reduseres med 0,5 G* per år fra du fyller 51 år til du fyller 60 år.   
  • Fra og med fylte 60 år er forsikringssummen 5 G.

*Størrelsen på dekningen kan variere. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi sender deg informasjon om dette. 

For å få full dekning må du jobbe minst 32 timer per uke. Jobber du deltid eller har redusert arbeidstid, dekkes du av forsikringen, men erstatningen vil bli redusert i forhold til den reduserte stillingen. Den vil likevel ikke bli lavere enn 2 G. Dette gjelder alle som jobber i Oslo kommune bortsett fra lærere i grunnskolen og videregående skole. Er du lærer i grunnskolen eller videregående skole gjelder full dekning selv om du jobber i redusert stilling.

Hvem har krav på erstatning?

Forsikringssummen/erstatningen utbetales i følgende rekkefølge:  

A. Avdødes ektefelle (størrelsen på erstatningen avhenger av punkt C). 
B. Samboer (størrelsen på erstatningen avhenger av punkt C).   
C. Barn under 20 år. Disse skal ha minst 40 prosent* av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.
D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Hvis det ikke finnes etterlatte som nevnt over, utbetales det 1,5 G til dødsboet. Unntaket er hvis avdøde jobbet som pedagogisk personell. Da vil dødsboet få utbetalt 2 G.

*Størrelsen på dekningen kan variere. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi sender deg informasjon om dette. 

Maksimal utbetaling

Flere av forsikringene våre gir utbetalinger i forbindelse med død, invaliditet eller inntektsstap. Er du dekket av flere forsikringer hos oss, vil utbetalingene fra disse bli samordnet. Den samlede erstatningen kan ikke overstige 18 G. 

Hva skjer hvis du slutter?

Forsikringen gjelder til og med din siste ansettelsesdag. Hvis du ønsker, har du mulighet til å beholde forsikringen din hos oss videre. Dette kalles fortsettelsesforsikring. Du må da selv betale inn forsikringspremien, men du må ikke avgi ny legeerklæring. For mer informasjon om dette kan du enten henvende deg til personalkontoret på arbeidsplassen din eller lese mer om dette her: 
Hva er fortsettelsesforsikring? 

Hva skjer med forsikringen hvis du blir ufør?  

Hvis du har blitt ufør og fått innvilget arbeidsavklaringpenger eller uføretrygd etter 1. mai 1992,  vil du forsette å være medlem av gruppelivsforsikringen frem til du når aldersgrensen for stillingen din ved pensjonsalder.