Ved utgangen av 2017 hadde vi samlet sett eksludert i alt 166 selskap basert på ulike kriterier.  

For alle våre forvaltere overvåkes det at porteføljen vår til enhver tid er i samsvar med utelukkelseskravene til OPF og Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet. 

Her ser du en oversikt over OPFs utelukkelseskrav per desember 2017. Figuren viser hvor mange selskap som er eksludert basert på de ulike utelukkelseskravene våre.   

kakediagram som beskriver fordelingen av ekskluderte selskap per desember 2017

 

Verdt å merke seg: 
Det er mange faktorer som spiller inn når vi skal ta klimahensyn i porteføljen vår. Det er ikke alltid slik at vi skal utelukke alle selskap med høye utslipp i dag.

Et eksempel på dette er selskapet Norsk Hydro som vi har aksjer i. Selv om de har høye CO2-utslipp i dag, er dette et innovativt selskap med et langsiktig miljøperspektiv. Blant annet har de bidratt til å erstatte stål med aluminium i produksjonen av en rekke transportmidler (biler, fly tog, lastebiler etc.), noe som har store miljømessige konsekvenser. Grunnen er at aluminium er et lettere metall som fører til et mindre drivstoffbruk og dermed også lavere CO2-utslipp.  

På Hydro sine nettsider kan du lese mer om hvordan aluminium bidrar til lavere CO2-utslipp. 

For å unngå at vi utelukker slike innovative selskap, som lager varer som blir vinnere i en mer klimavennlig fremtid, har vi et annet perspektiv enn å kun tenke eksklusjon som eneste virkemiddel. Vår metode for å sikre dette handler i stor grad om å vurdere klimarisiko i våre investeringsanalyser.

Her kan lese mer om dette: Slik vurderer vi klimarisiko.