Våre personalforsikringer

Vi leverer personalforsikringer til ansatte i Oslo kommune og flere andre aksjeselskap som eies av Oslo kommune.

Våre personalforsikringer inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid. 

Dame i rød jakke går forbi fargerik vegg.

Nedenfor kan du lese mer om de ulike forsikringstypene våre. 

Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak.
Den gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig av om den forsikrede er på jobb eller har fri. 

Person som går forbi en frukt og grønt butikk.

Forsikringen  i korte trekk*

 • Er den forsikrede under 51 år, og jobber i full stilling, er vedkommende forsikret for 10 G. 
 • Forsikringssummen reduseres med 0,5 G per år fra man fyller 51 år til man fyller 60 år. 
 • Fra og med fylte 60 år er forsikringssummen 5 G

*Størrelsen på dekningen kan variere. Dette er spesifisert i forsikringsvilkårene. Våre medlemmer kan laste ned disse på Din side. Man kan også ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. 

Dine ansatte finner mer detaljert informasjon om gruppelivsforsikringen vår her 

Melding om dødsfall kan lastes ned her


Verdt å merke seg: Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren til avdøde stemple og signere på skjemaet. Årsaken er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet.

Ulykkesforsikring på fritid

Denne forsikringen gir utbetaling ved ulykker som
skjer i fritiden. 

 

Her kan den forsikrede få utbetaling ved:

 • Dødsfall

  Her er man dekket opp til 15 G.
 • Varig medisinsk invaliditet (15 prosent invaliditet eller mer). 

  Maksimal utbetaling er 15 G ved 100 prosent invaliditet.

 • Behandlingsutgifter
  Dette gjelder nødvendige utgifter som ikke dekkes av det offentlige. Det er en egenandel på 1000 kroner. 
  Maksimal utbetaling her er 0,75 G.


Dine ansatte finner mer detaljert informasjon om ulykkesforsikringen vår her

Melding om skade kan lastes ned her


Verdt å merke seg: Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren til avdøde stemple og signere på skjemaet. Årsaken er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet.

Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen gjelder for skader som oppstår mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Mann som går forbi café.

Her kan den forsikrede få utbetaling ved:

 • Dødsfall
 • Inntektstap ved uførhet
 • Varig medisinsk invaliditet (15 prosent invaliditet eller mer). 
 • Påførte utgifter som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Dette gjelder nødvendige utgifter som ikke dekkes av det offentlige.  

Dine ansate finner mer detaljert informasjon om yrkesskadeforsikringen vår her


Melding om skade kan lastes ned her


Verdt å merke seg: Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren til avdøde stemple og signere på skjemaet. Årsaken er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet.

 

Fortsettelsesforsikring

Ansatte som slutter i stillingen sin kan ha mulighet til å fortsette gruppelivsforsikringen sin hos oss. 


For å kunne videreføre denne må man tegne en fortsettelsesforsikring hos oss. Dette er individuell livsforsikring der man selv betaler inn forsikringspremien. 

 • De som skal gå av med avtalefestet pensjon hos oss kan tegne fortsettelsesforsikring.
 • De som skal gå av med alderspensjon kan ikke tegne fortsettelsesforsikring hos oss.
 • De som mottar uførepensjon fra oss er allerede omfattet av gruppelivsforsikringen. Det er derfor ikke være aktuelt for denne gruppen å søke om fortsettelsesforsikring. 

Selvbetjening på Din side


Alle våre forsikrede som også er medlem av vår pensjonsordning finner informasjon om sine forsikringer på Din side. Her får de vite hvilke forsikringer og forsikringsvilkår som er gjeldende.