Her kan dine ansatte lese mer om sine pensjonsrettigheter: 

Avtalefestet pensjon (AFP)
Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon


Generelt om medlemskap: 


Hvem er medlem?

Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune*, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune.

*Lærere som er ansatt i Oslo kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse.


Innmelding

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde inn nye medlemmer i pensjonsordningen. Dette gjelder alle som oppfyller våre vilkår for medlemskap.

Her finner du våre vilkår for medlemskap


Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver om innbetaler pensjonspremien.


Utmelding

Hvis man slutter i stillingen sin og ikke lenger jobber et sted med medlemskap hos oss, meldes man automatisk ut av pensjonsordningen. Man kan da ha opparbeidet seg pensjonsrettigheter hos oss. Dette kalles oppsatte rettigheter. For å ta ut en oppsatt rett må man ha hatt en samlet tjenestetid i offentlige pensjonsordninger på minimum 3 år. 
Dine ansatte kan lese mer om sine rettigheter som tidligere medlem her. 

Ved opphør av medlemskapet i hos oss, er det ikke muligheter for videre opptjening i pensjonsordningen vår ved egen premiebetaling. Man har imidlertid rett til å tegne en fortsettelsesforsikring (en individuell pensjonsforsikring) uten å avgi helseerklæring.
Dine ansatte kan lese mer om fortsettelsesforsikring her

De som skal fortsette å jobbe i det offentlige, og meldes inn i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil få medregnet opptjeningstiden sin fra oss videre. Dette er på grunn av overføringsavtalen, en avtale som er inngått mellom alle leverandører av offentlig tjenestepensjon.

Overføringsavtalen sørger for at personer som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får samlet opptjeningstiden sin fra alle ordningene. Den samlede opptjeningstiden blir overført til den siste ordningen man er medlem av. Det er hos denne ordningen man søker og får utbetalt pensjonen sin fra.  

Verdt å merke seg: 

  • De fleste av våre medlemmer er også dekket av våre personalforsikringer. 
    Personalforsikringene inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. 

    Dine ansatte kan lese mer om våre personalforsikringer her

  • Vi tilbyr også lån til svært gode betingelser.
    Dette gjelder alle som er medlem av vår pensjonsordning, lærere i Osloskolen, ansatte i private helsestasjoner som inngår i Oslo kommunes helseplan og Personellservicekontorer tilknytttet ansatte i Oslo kommune.

    Dine ansatte kan lese mer om å låne hos oss her