TILLEGG NR. 1

Her finner du tillegg nummer 1 til vedtekten
(om aldersgrenser og pensjonsalder)

BESTEMMELSER OM FRATREDEN, ALDERSGRENSER OG PENSJONSALDER*

I tillegg til Pensjonsvedtektene for Oslo kommune kap. 4 gjelder følgende:

§ 1 Bestemmelser om fratreden
Ansatte i Oslo kommune skal fratre sin stilling ved utgangen av den kalendermåned vedkommende når den aldersgrense som er fastsatt for stillingen.

Den enkelte ansatte kan etter søknad til virksomhetsleder anmode om utskytelse av aldersgrensen. Samtykke kan gis dersom forholdene ligger til rette for det.

Fratrer en ansatt inntil tre år før aldersgrensen, får vedkommende straks pensjon når summen av tjenestetid og alder er minst 85 år. Ansatt som er fylt 67 år, kan uansett tjenestetid fratre med pensjon.

§ 2 Aldersgrenser og pensjonsalder
Aldersgrensen er fylte 70 år med mindre annet følger av lov, forskrift eller bestemmelsene under punkt 3 nedenfor.**

§ 3 Aldersgrensen for de enkelte stillinger
1. For ansatte med følgende stillingsfunksjoner ved fratreden er aldersgrensen som følger:

a) 60 år for:
brannmester, underbrannmester, brigadesjef og konstabel ved Brann- og redningsetaten som har regelmessig utrykningstjeneste samt sangere ved krematoriene og legevaktsjåfører.

b) 63 år for:
kranbetjening ved Oslo havnevesen, de som arbeider direkte med avløpsnett og avløpsanlegg som ved sin fratreden har hatt dette arbeid sammenhengende i de siste fem år og nattlekkasjekontrollører ved Vann- og avløpsetaten.

c) 65 år for:
feier og feiermester i Brann- og redningsetaten, sykepleiepersonale ved sykehus, sykehjem eller pleiehjem med 37 1/2 timers uke eller i turnustjeneste i 35 1/2 timers uke, tannleger, tannpleiere, klinikkfullmektig, tannlegesekretær og tannhelseassistent i Tannhelseetaten, sentralbordbetjening på helkontinuerlig skift ved Legevakten og arbeidstakere på helkontinuerlig skift som ved sin fratreden har hatt denne ordning sammenhengende de siste fem år.

d) 66 år for:
brannsjef, ingeniører, branninspektører, overbrannmestere og de brannmestere som ikke er nevnt under punkt a.

e) 68 år for:
Arbeidstakere med 37 1/2 timers uke eller 35 1/2 timers uke når ikke annet er bestemt og inspektører, kontrollører og distriktshelsesøstre med 37 1/2 timers uke.

2. For deltidsansatte gjelder samme aldersgrense som for heltidsansatte med samme arbeidsoppgaver.
__________

*) Vedtak i bystyret 14.03.2001, sak 88/01, jf. byrådsak 24/01 om endring av pensjonsvedtektene for Oslo kommune.

**) Se bl.a. : - lov av 26.6.1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekeretaten
- lov av 22.6.1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og forskrift av 5.1.2000 om aldersgrenser for sykepleiere.

ULIKE VEDTEKTER GJENNOM TIDENE

OPF har i gjennom tidene hatt ulike vedtekter hvor det er knyttet ulike rettigheter til blant annet medlemskap. De tidligste vedtektene omtales ikke, da det kun er et fåtall saker igjen som skal vurderes etter disse. Vær oppmerksom på at dine rettigheter som medlem/tidligere medlem i OPF avhenger av hvilken vedtekt du var meldt inn etter.

1950-vedtekten

 • Innehavere av faste helt kommunale stillinger kunne bli medlemmer
 • 2 godkjente helseerklæringer var et av kravene for godkjent medlemskap
 • Du måtte ha minst 10 års opptjening for å ha rett til oppsatt pensjon.

 

1960-vedtekten

 • Bystyret bestemte hvilke tjenestemenn som kunne innlemmes i pensjonskassen.
 • Det gjaldt innehavere av faste helt kommunale stillinger med ordinær stilling med 1 års sammenhengende tjeneste i stillingen, og som etter dette året (prøveåret) la frem godkjent helseerklæring.
 1. Helseerklæring måtte man innlevere når man begynte i Oslo kommune. Denne helseerklæringen ble sendt til Oslo Kommunale Pensjonskasse (OKP) som vi het da, som en orientering om at man hadde begynt i kommunen.
 2. Helseerklæring måtte man innlevere etter ett år. Først når man hadde innlevert 2 helseerklæringer og disse var godkjent, oppnådde man rett til medlemskap i OKP.

 

 • Innehavere av midlertidige stillinger, samt sesongarbeidere kunne også bli godkjent som medlemmer, men disse måtte ha innlevert ytterligere en helseerklæring til for midlertidige og 2 for sesongarbeidere.
 • Det var datidens kontroll lege/rådgivende lege som avgjorde om helseerklæringene ble godtatt eller ei. Forhold som f. eks overvekt, hyppig sykdom osv, tilsa at man ikke ble medlem.
 • Deltidsansatte hadde ikke rett til medlemskap. Det fikk de først da 1974-vedtekten ble iverksatt. Ansatte i kommunen med ikke regulerbar lønn, f. eks bud, ble heller ikke innlemmet i OKP.
 • Man måtte være medlem i 3 år for å få oppsatte rettigheter. Dvs. man måtte være i arbeid i 3 år etter at 2. gangs helseerklæring var godkjent. Hvis man på et senere tidspunkt blir medlem av OKP eller annen offentlig ordning, skal hele tjenestetiden medregnes. Altså fra man startet til man sluttet.
 • Permisjoner ble fratrukket opptjeningstiden, uavhengig av varighet.
 • Gunstig oppsattpensjon, basert på 30-deler.  

 

1974-vedtekten

 • De som ikke hadde rett til medlemskap etter 1960-vedtekten, slik som deltidsansatte eller de som ikke hadde fått godkjent helseerklæringene, og som fortsatt var i jobb 01.01.75, ble medlem fra 01.01.75. De fikk beregnet tjenestetid fra ansettelsesdatoen.
 • En løpende pensjon ble beregnet etter 30-deler, mens ved oppsatt pensjon ble/blir pensjonen beregnet i forhold til den tiden man ville oppnådd dersom man sto i stillingen til aldersgrensen - ikke mindre enn 30 eller mer enn 40 år.
 • Det ble innført behovsprøvet ektefellepensjon for enkemenn.

 

1991-vedtekten var kun en revidert og korrigert utgave av 1974-vedtekten .

 

1999-vedtekten  

Sist oppdatert 18.12.2013 (PDF) 

     *  betegnelsen vartpenger endres til midlertidig uførepensjon

     *  betegnelsen sykepensjon endres til uførepensjon

     *  minste timeantall for medlemskap er 14 timer pr uke

     *  barnetillegg utover 18 år tilstås ikke om du er innmeldt etter denne 

         vedtekt.