Meld skade

Velg kategorien som er aktuell for deg:

Husk å melde skaden i tide

En skade skal meldes forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold.  
Etter forsikringsavtalelovens § 8-5 mister sikrede "retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det".