Hvem har krav på ektefellepensjon

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner etter en pensjonsberettiget har rett til ektefellepensjon. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle eller registrert partner hvis avdøde mottok avtalefestet pensjon (AFP) eller førtidspensjon fra kommunen. En pensjonsberettiget vil være en som var yrkesaktiv, hadde løpende pensjon eller en som hadde oppsatte rettigheter.

Ektefellepensjon er en månedlig ytelse som utbetales til gjenlevende ektefelle/registrert partner.

Registrert partner
Gjenlevende partner som er registrert i medhold av lov av 30. april 1993 nr. 40, om registrert partnerskap ( partnerskapsloven ), har samme rett til ytelser som gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle.

Samboere
Samboere har ingen etterlatterettigheter i pensjonsordningen. I folketrygden kan samboere som har vært gift med hverandre, eller som har felles barn, ha rett til ektefellepensjon.

Enkemenn
Enkemenn etter kvinner som var i aktivt arbeid pr. 1.januar 1975 eller senere, har rett til å søke ervervsprøvet ektefellepensjon. Vedtekten av 1974 trådte i kraft 1. januar 1975, og det var den første vedtekten som gav enkemenn rett til ektefellepensjon.

Separerte
Som separert er man formelt fortsatt gift i hht. lov om ekteskap, og vil således ha rett til ytelse på lik linje med ektefeller.

Fraskilt ektefelle
Fraskilt ektefelle har også rett til ektefellepensjon med de begrensninger som følger av gjeldende lovgiving (gjeldende fra 010193):

-           ekteskapet må ha vart i minst 10 år

-           den fraskilte må være minst 45 år ved skilsmissen

-           den fraskilte ektefellen må ikke ha giftet seg på nytt etter skilsmissen

-           den fraskilte ektefellen må ikke ha fraskrevet seg retten til ytelse

Dersom avdøde har vært gift flere ganger, og det kan være flere som har krav på pensjon, skal pensjonen deles mellom de etterlatte etter antall påbegynte gifte år. Når en av ektefellene dør eller gifter seg på ny, skal pensjonen til den/de andre regnes om fra og med 2. måned etter dødsfallet/giftemålet.

Hvis en enke/enkemann gifter seg, stoppes pensjonen fra måneden etter. Ved eventuell skilsmisse eller at ny ektefelle dør, settes pensjonen i gang igjen.

Utvidet omfang av personer med rett til ektefellepensjon fra 1.januar 2001
Fra 1.januar 2001 er omfanget av personer som har rett til ektefellepensjon utvidet. Fra denne dato er det ikke lenger til hinder for ektefellepensjon at medlemmet giftet seg etter fylte 65 år, eller at ekteskapet ble inngått etter at medlemmet hadde fratrådt sin stilling, men hadde oppsatte rettigheter. Det er heller ikke til hinder at medlemmet giftet seg etter å ha fratrådt helt med AFP, alders- eller uførepensjon. Opphevelsen av disse tidligere unntakene gjelder nye pensjonstilfeller, det vil si tilfeller hvor medlemmet dør 1.januar 2001 eller senere.

Unntak
Dersom et medlem dør innen 1 år etter at han ble ansatt i medlemsberettiget stilling, og dødsfallet skyldes sykdom som enten avdøde selv eller hans ektefelle kjente til ved ansettelsen, har ektefellen ikke rett til ektefellepensjon.

Utbetaling  
Ektefellepensjonen blir utbetalt fra og med den måned den pensjonsberettigede dør, og utbetales til og med utgangen av måneden etter gjenlevende ektefelles død.Sist endret: